Kursplan

Internationella evenemang och festivaler

Kurskod
GTR26E
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Turismvetenskap (TRU)
Ämnesgrupp
Turism- och fritidsvetenskap
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Turismvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2019-02-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-04-28.

Lärandemål

Efter slutförd kurs ska studenten kunna:

  • Identifiera och diskutera de olika planeringsprocesser som ingår i utvecklandet och implementeringen av internationella evenemang samt redogöra för olika tillämpningsområden inom event management.
  • Kritiskt analysera praktiska exempel inom ‘event management‘ med fokus på planering, ledning och genomförande av specialevenemang.
  • Redogöra för festivalers och specialevenemangs roll i skapandet av upplevelser.

Innehåll

Kursen behandlar definitioner och kategorier av evenemang och festivaler samt dess roll i det omgivande samhället.
Evenemangs och festivalers iscensättande, ritualer och roll i representationer av platser gås igenom.
Vidare diskuteras konsumtion och upplevelser samt motiv och effekter av evenemangskonsumtion och övriga effekter av evenemang och festivaler såsom sociokulturella, miljömässiga, ekonomiska och politiska.

Avslutningsvis behandlas evenemangens livscykel och dess aktörer, evenemangsplanering och strategier samt hållbara evenemang och festivaler.

Examinationsformer

1) Individuellt skriftligt arbete, 1,5 hp
2) Inlämningsuppgift, 3 hp
3) Redovisning av grupparbete, poster presentation 3 hp

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, individuellt arbete, grupparbete och handledning

Betyg

Som betygsskala används A–F.

Slutbetyg sätts efter en samlad bedömning av examinator.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet

Övrigt

Erätter TR1035.