Kursplan

Resurser och produkter för turism

Kurskod
GTR265
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet
Turismvetenskap (TRU)
Ämnesgrupp
Turism- och fritidsvetenskap
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Turismvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2019-02-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-04-28.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna;

Kunskap och förståelse

  • Förklara vilka olika typer av resurser, materiella och immateriella, som finns tillgängliga på en turismdestination (1)
  • Visa kunskap om betydelsen av att arbeta med paketering, mellanhänder och IT-verktyg för turistisk produktutveckling (2)

Färdighet och fömåga

  • Påvisa kompetens om olika verktyg och dess tillämpningar för att utveckla en turistprodukt. (3)
  • Uppvisa färdigheter i att göra en organisation redo att jobba med export. (4)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Kritiskt analysera och utvärdera utvecklingsalternativ för ett företags produkter. (5)

Innehåll

Kursen börjar med att diskutera vilka olika sorters resurser som finns på en turismdestination. Kursen har ett mikroperspektiv och därför behandlas de olika aktörerna på destination, vilka resurser de har tillgängliga för utveckling, hur och för vem de ska utvecklas.
Exportmognad, produktutveckling, försäljning och distribution av produkter kommer att behandlas och verktyg för att jobba med detta presenteras.

Områden som informationshantering, val av distributionskanaler och avtal tillsammans med val av prisstrategi tas upp.

Examinationsformer

Lärandemål 1-2 examineras genom skriftlig tentamen samt aktivt deltagande på seminarier. (2,5 hp)
Lärandemål 3-5 examineras genom grupparbete. (5 hp)

Arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, seminarier och av grupparbete.

Betyg

Som betygsskala används A - F

Förkunskapskrav

  • Områdesbehörighet 5/A5 samt Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper.
  • Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Övrigt

Ersätter TR1027.