Kursplan

Svenska med didaktisk inriktning II

Kurskod
GSV26Y
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Svenska (SVE)
Ämnesgrupp
Svenska/Nordiska Språk
Utbildningsområde
Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2019-03-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-03-01.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar kunskaper om det svenska språkets och skönlitteraturens roll i samhället och inom skolämnet svenska. Kursen syftar ockå till att den studerande utvecklar sin egen språkfärdighet, både muntligt och skriftligt.

Delkurser

1.
Skönlitteratur och samhälle, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • översiktligt beskriva den historiska framväxten av centrala dramatiska, lyriska och episka genrer och deras typiska drag
 • beskriva den litteraturvetenskapliga epokindelningen, främst den västerländska litteraturens utveckling genom tiderna samt kunna redogöra för representativa genrer, författare och verk i varje epok
 • sätta in verken i sin tillkomstsituation och kunna relatera dem till samhälle och produktionsförhållanden
 • använda grundläggande modeller för litterär analys, göra självständiga litterära iakttagelser och kunna argumentera för dessa utifrån vedertagen litteraturvetenskaplig begreppsbildning
 • presentera och argumentera för tolkningar av texter både muntligt och skriftligt
 • redogöra för litteraturvetenskapens historiska utveckling och skönlitteraturens roll i skolan genom tiderna
 • göra fördjupade didaktiska ställningstaganden utifrån sina litteraturvetenskapliga kunskaper i kombination med skolans styrdokument och i relation till elevens individuella förmåga
 • planera litteraturundervisning i varierade former och med olika didaktiska syften
 • tala och skriva i enlighet med de normer som finns för formell svenska och på ett sådant sätt att innehållet klart framgår i den givna situationen, med särskilt fokus på referatteknik.

2.
Språklig variation och förändring, 15 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för teorier om relationen mellan språk, kommunikation och samhälle samt relatera ett urval sociolingvistiska analysmetoder till dessa teorier
 • beskriva olika språkpolitiska principer och deras bakgrund
 • göra svenskämnesdidaktiska ställningstaganden på grundval av resultaten från nationell och internationell sociolingvistisk forskning
 • anlägga olika teoretiska perspektiv på språkförändring över tid
 • redogöra för grundläggande drag i det svenska språkets historia
 • förklara likheter och skillnader mellan språk, inte minst språken i Norden, i termer av språksläktskap, språksystematiskt och sociolingvistiskt betingad språkförändring samt språkpolitik
 • analysera historiska svenska texter ur ett språkförändringsperspektiv och nutida texter på övriga nordiska språk ur ett komparativt perspektiv
 • visa förmåga att förstå norska och danska i skrift samt i icke-dialektalt tal och hantera risker för missförstånd samt diskutera möjligheterna till internordisk kommunikation
 • tala och skriva i enlighet med de normer som finns för formell svenska och på ett sådant sätt att innehållet klart framgår i den givna situationen, med särskilt fokus på argumentation.

3.
Tryckta och digitala genrer, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för karaktäristiska skillnader mellan tryckta och digitala sakprosatexter
 • analysera vad som förmedlas genom olika modaliteter i multimodala texter
 • redogöra för hur berättande gestaltar sig i skilda medier
 • beskriva populärkulturens mytologier och kritiskt kunna diskutera populärlitteraturens funktioner i samhälle och skola
 • resonera om hur begreppen text och genre kan förstås och argumentera för svenskämnesdidaktiskt relevanta definitioner av begreppen
 • relatera delkursens innehåll till genrepedagogikens teoretiska grunder samt visa en egen medveten och kritisk textkompetens
 • diskutera hur ungdomars utveckling av en kritiskt medveten textkompetens kan stöttas
 • reflektera över svenskämnets innehåll och arbetsformer i ljuset av informations- och kommunikationsteknologins utveckling
 • utifrån sina kunskaper om litteraturvetenskap, språkvetenskap och ämnesdidaktik i kombination med skolans styrdokument planera undervisning som beaktar olika elevgrupper såväl som individuella behov
 • tala och skriva i enlighet med de normer som finns för formell svenska och på ett sådant sätt att innehållet klart framgår i den givna situationen, med särskilt fokus på förmågan att strukturera och utforma en längre utredande text.

Innehåll

Innehållet beskrivs nedan för varje delkurs separat.

Delkurser

1.
Skönlitteratur och samhälle, 7,5 högskolepoäng

Delkursen inleds med en introduktion till ämnet litteraturvetenskap, nationellt och internationellt, vilken innefattar grundläggande terminologi och kultur- och idéhistoriska epoker. Delkursen följer huvudlinjerna i främst den västerländska litteraturens utveckling och stor vikt läggs vid närstudiet av enskilda litterära verk. Den studerande gör egna litteraturanalyser såväl muntligt som skriftligt. I delkursen studeras dramatik, lyrik och epik från den grekiska tragedin till nutida verk. Former för litteraturundervisning och vilka utmaningar som kan finnas inom ämnet diskuteras med utgångspunkt i litteraturdidaktisk forskning.

2.
Språklig variation och förändring, 15 högskolepoäng

I delkursen studeras språklig variation och förändring i ett sociolingvistiskt perspektiv, både utifrån nationella och internationella aspekter. Fokus ligger på det ömsesidiga förhållandet mellan språksystem, språkbruk, individ och samhälle, exempelvis hur språkliga varieteter kan uppkomma och användas i identitetsskapande syfte. Det diskuteras hur språkliga varieteter värderas i olika sammanhang och vilka individuella och samhälleliga effekter olika typer av språkpolitik kan generera, exempelvis ifråga om jämlikhet och hållbarhet. Utifrån detta anläggs ett kritiskt perspektiv på skolans styrdokument och vanliga undervisningsformer. Det svenska språkets historia som system och som kommunikationsmedel beskrivs utifrån bland annat sociolingvistiska aspekter och relateras till den nordiska språksituationen nu och då. Som ett led i detta tränar den studerande receptiv språkfärdighet i danska och norska och diskuterar kritiskt nordisk språkpolitik. Genom diskussion och övningar prövas också hur delkursens innehåll kan omsättas i didaktisk praktik.

3.
Tryckta och digitala genrer, 7,5 högskolepoäng

I delkursen fördjupas och breddas genrebegreppet till att omfatta även andra modaliteter än verbalspråket i flera medier än tryck, och film, serier och nätbaserat material studeras. Det lyfts fram hur villkoren för produktion och konsumtion skiljer sig mellan tryckta och digitala texter, inte minst vad gäller intertextualitet. Populärkulturella genrer studeras särskilt, och deras roll för elevers personliga och sociala utveckling samt språkutveckling diskuteras. Delkursen sammanfattar genrepedagogikens grunder och inbjuder till reflektion över möjligheterna och begränsningarna med ett genrepedagogiskt arbetssätt. Mot bakgrund av detta innehåll samt erfarenheterna från tidigare kurser i utbildningen får den studerande formulera sin egen didaktiska grundsyn på svenskämnet och planera ett undervisningsmoment som kan genomföras vid kommande VFU.

Examinationsformer

Delkurs 1 examineras genom skriftlig tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, fältstudie, muntlig examination individuellt och i grupp samt genom aktivt deltagande vid seminarier.
Delkurs 2 examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, fältuppgift, muntlig examination individuellt och i grupp samt genom aktivt deltagande vid seminarier.
Delkurs 3 examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntlig examination individuellt och i grupp samt genom aktivt deltagande vid seminarier.

Arbetsformer

Undervisningen inom samtliga delkurser sker i form av föreläsningar, seminarier, tillämpningsövningar enskilt och i grupp samt eget arbete under handledning. Seminarier, tillämpningsövningar och redovisningar är obligatoriska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att erhålla Väl Godkänd på hela kursen krävs Väl Godkänd på minst 22,5 hp.

Betygsrapportering:
Delkurs 1, modul 1: Skönlitteratur och samhälle - 7,5 hp
Delkurs 2, modul 1: Sociolingvistik - 7 hp
Delkurs 2, modul 2: Språkhistoria - 4 hp
Delkurs 2, modul 3: Språksituationen i Norden - 4 hp
Delkurs 3, modul 1: Tryckta och digitala genrer - 7,5 hp

Förkunskapskrav

 • Svenska med didaktisk inriktning I, 30 hp, varav minst 15 hp godkända vid registrering

Övrigt

I kursen ingår en obligatorisk träff om 2-3 dagar på campus för nätbaserade kurser.
I kursen ingår även en fältstudie samt 2 fältdagar vid en grund- eller gymnasieskola.