Kursplan

Svenska med didaktisk inriktning I

Kurskod
GSV26X
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Svenska (SVE)
Ämnesgrupp
Svenska/Nordiska Språk
Utbildningsområde
Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2019-03-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-03-01.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar kunskaper om språkliga och innehållsliga mönster, både i sakprosa och skönlitteratur, samt förståelse för språkets och litteraturens roll inom skolämnet svenska.

Delkurser

1.
Text och tal, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • uppvisa färdighet att producera talade och skrivna texter i olika genrer
 • beskriva några typiska särdrag för talade och skrivna texter i olika genrer
 • visa medvetenhet om hur skrivprocessen kan gestalta sig vid produktion av olika slags texter
 • visa förmåga att iaktta och anlägga ett metaperspektiv på sin egen skrivprocess
 • reflektera över olika texters funktion och betydelse för tal- och skriftspråksutvecklingen
 • redogöra för olika didaktiska teorier och diskutera hur de kan tillämpas vid textrespons för att stödja elevers tal- och skriftspråksutveckling.

2.
Grammatik och textanalys, 15 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för och problematisera grundläggande grammatiska och textanalytiska begrepp
 • analysera en text utifrån grammatiska och stilistiska kategorier och beskriva dess utmärkande drag
 • identifiera karaktäristiska skillnader mellan olika slags texter och visa förståelse för varför texter skiljer sig åt på ett systematiskt sätt
 • beskriva hur språkproduktion påverkas av kontexten
 • relatera delkursens innehåll till gällande styrdokument för grundskolans år 7–9 respektive gymnasieskolan och till de nationella proven i svenska
 • tala och skriva i enlighet med de normer som finns för formell svenska och på ett sådant sätt att innehållet klart framgår i den givna situationen, med särskilt fokus på textens struktur och sambandssignaler.

3.
Barn- och ungdomslitteratur i samhällsdialog, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • identifiera och beskriva barn- och ungdomslitteraturens generella särart
 • beskriva barn- och ungdomslitteraturens historiska utveckling i ett nationellt och internationellt perspektiv
 • redogöra för teorier om berättarkonst i allmänhet och känna till de speciella villkoren för barn- och ungdomslitteraturens produktion och reception
 • tillämpa grundläggande litteraturteoretiska termer och begrepp för att tolka och analysera olika verk av barn- och ungdomslitterär karaktär
 • diskutera barn- och ungdomslitteraturens roll, funktion och villkor i skola och samhälle
 • tillämpa, värdera och bedöma barn- och ungdomslitteratur som redskap för barns och ungdomars skriftspråkliga socialisation och personliga utveckling i samklang med läroplanens värdegrund
 • göra egna ämnesdidaktiska ställningstaganden utifrån sina litteraturvetenskapliga kunskaper i kombination med skolans styrdokument och i relation till elevens individuella förmåga
 • tala och skriva i enlighet med de normer som finns för formell svenska och på ett sådant sätt att innehållet klart framgår i den givna situationen, med särskilt fokus på sammanfattningar och jämförande kommentarer.

Innehåll

Innehållet beskrivs nedan för varje delkurs separat.

Delkurser

1.
Text och tal, 7,5 högskolepoäng

I delkursen får den studerande anlägga ett metaperspektiv på sin egen och andras arbetsprocess under produktionen av talad och skriven text. Vidare tränas den studerande i att kritiskt analysera talade och skrivna texter i olika genrer samt delta i responssamtal. Utifrån didaktiska teorier samt deltagarnas egna erfarenheter diskuteras hur elevers tal- och skriftspråksutveckling bäst kan stödjas, och deltagarna får reflektera över vilka ämneskunskaper läraren behöver för att kunna ge ett optimalt stöd.

2.
Grammatik och textanalys, 15 högskolepoäng

I delkursen studeras språkets och textens olika nivåer ur metaperspektiv. Delkursen beskriver svenska språkets uttrycksmöjligheter, delvis ur ett andraspråksperspektiv, med hjälp av grundläggande grammatiska begrepp och funktionella beskrivningsmodeller. Den studerande tränar grammatisk analys på såväl sakprosatexter som skönlitterära texter och diskuterar hur sådan analysförmåga kan utnyttjas i undervisningsverksamheten. Därigenom skapar sig den studerande en förståelse för hur textens olika språkliga och strukturella nivåer samverkar för att skapa en viss stil och signalera en viss genre, vilket sedan relateras till kunskapskraven i skolans styrdokument, nationella prov och bedömning av elevtexter.

3.
Barn- och ungdomslitteratur i samhällsdialog, 7,5 högskolepoäng

I delkursen studeras grundläggande litteraturteoretiska termer och begrepp samt teorier om berättarkonst i allmänhet, vilka tillämpas vid läsandet av skönlitteratur för barn och unga. Vidare fokuseras barn- och ungdomstexters produktions- och konsumtionsvillkor samt texternas funktion i nya medier. På så sätt ges insikt i hur dessa texter blir redskap för barns och ungas personliga utveckling och skolans etiska uppdrag att främja demokrati, jämlikhet och mångfald. Ämnesdidaktiska ställningstaganden till kommunikation och text belyses samt villkoren för ungdomars möte med litteratur utifrån gällande kurs- och ämnesplaner i svenska. Litteraturdidaktiska frågor fokuseras med betoning på text, läsande och litteratur samt hur litteratur kan användas som resurs i språkutvecklande arbetssätt. I kursen behandlas digitala lärresursers och estetiska lärprocessers betydelse för att utveckla ungdomars språk och stimulera ungdomars läsande.

Examinationsformer

Delkurs 1 examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntlig examination individuellt och i grupp samt genom aktivt deltagande vid seminarier.
Delkurs 2
examineras genom skriftlig tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, muntlig examination individuellt och i grupp samt genom aktivt deltagande vid seminarier.
Delkurs 3
examineras genom skriftlig tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, muntlig examination individuellt och i grupp, samt genom aktivt deltagande vid seminarier.

Arbetsformer

Undervisningen inom samtliga delkurser sker i form av föreläsningar, seminarier, tillämpningsövningar enskilt och i grupp samt eget arbete under handledning. Seminarier, tillämpningsövningar och redovisningar är obligatoriska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att erhålla Väl Godkänd på hela kursen krävs Väl Godkänd på minst 22,5 hp.

Betygsrapportering:
Delkurs 1, modul 1: Tal - 3,5 hp
Delkurs 1, modul 2: Text - 4 hp
Delkurs 2, modul 1: Grammatikens grundbegrepp - 5 hp
Delkurs 2, modul 2: Grammatik i praktik - 5 hp
Delkurs 2, modul 3: Stilistik och textanalys - 5 hp
Delkurs 3, modul 1: Barn- och ungdomslitteratur i samhällsdialog - 7,5 hp

Förkunskapskrav

 • Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2

Övrigt

I kursen ingår en obligatorisk träff om 2-3 dagar på campus för nätbaserade kurser.
I kursen ingår även en fältstudie vid en grund- eller gymnasieskola.