Kursplan

Sociolingvistik i ett flerspråkigt perspektiv

Kurskod
GSS36C
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Svenska som andraspråk (SSA)
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Svenska som andraspråk1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2023-09-08.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2023-09-08.

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • diskutera teoretiska perspektiv på relationer mellan språk, interaktion och lärande i ett samhällsperspektiv
 • redogöra för och diskutera språkliga varieteter och diskutera möjliga implikationer de kan ha i olika sociala kontexter
 • redogöra för och diskutera språkideologiska och språkpolitiska aspekter på flerspråkighet
 • genomföra en transkription och mindre analys av talad interaktion och med god språklig färdighet på svenska muntligt presentera resultatet av denna
 • skriva sakligt argumenterande och reflekterande texter enligt vedertagna svenska akademiska skriftspråkliga normer.

Innehåll

I kursen behandlas sociolingvistiska perspektiv på flerspråkighet med ett särskilt fokus på interaktion och olika språkliga varieteter i ett samhällsperspektiv. I kursen behandlas olika teoretiska perspektiv på relationen mellan interaktion, lärande och identitet. Vidare diskuteras språkpolitiska och språkideologiska aspekter på flerspråkighet. Fenomenet multietniskt ungdomsspråk belyses och diskuteras. Under kursen behandlas vidare grundläggande redskap för att analysera talad interaktion. Inom kursens ram genomför den studerande en transkription av talat språk och en interaktionsanalys av denna.

Examinationsformer

 • Aktivt deltagande i seminarier
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Muntliga redovisningar
 • Skriftlig tentamen

Betyg

Som betygsskala på hel kurs används U–VG.

Betyg rapporteras enligt följande:

 • Sociolingvistik i ett flerspråkigt perspektiv - 7,5 hp | U–VG

Behörighet

 • Grundläggande behörighet samt Engelska 6

Övrigt

Denna kurs överlappar kursen Flerspråkighet och mångfald i ett samhällsperspektiv, 7,5 hp samt överlappar delvis kursen Svenska som andraspråk I med didaktisk inriktning, 30 hp.
Kursen kan tillgodoräknas i Svenska som andraspråk I med didaktisk inriktning, 30 hp.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med andra kurser med motsvarande innehåll.

Om studenten har ett beslut/rekommendation om riktat pedagogiskt stöd från Högskolan Dalarna på grund av funktionsnedsättning, har examinator rätt att anpassa examinationen. Examinator avgör utifrån kursplanens mål om examinationen kan anpassas i enlighet med beslutet/rekommendationen.