Kursplan

Svenska som andraspråk II med didaktisk inriktning

Kurskod
GSS2MN
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp
Svenska som andraspråk
Utbildningsområde
Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Svenska som andraspråk1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2021-02-25.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-02-25.

Lärandemål

Det övergripande syftet med kursen är att den studerande utvecklar sina ämneskunskaper och ämnesdidaktiska kunskaper inom svenska som andraspråk samt planerar och diskuterar undervisningsinnehåll för andraspråksutvecklingen.

Delkurser

1.
Språk, undervisning och lärande i ett andraspråksperspektiv, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • planera, analysera och reflektera över undervisning i svenska som andraspråk utifrån centrala teorier om andraspråksinlärning samt skolverksamhetens styrdokument
 • diskutera olika teorier gällande språk och lärande i ett andraspråk
 • diskutera skillnader mellan vardagsspråk och skolspråk
 • presentera och diskutera engelskspråkiga forskningstexter inom andraspråksfältet
 • skriva sakligt argumenterande och reflekterande texter enligt vedertagna svenska, akademiska skriftspråkliga normer.

2.
Fonetik och uttal i ett andraspråksperspektiv, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för svenska språkets fonologi i ett andraspråksperspektiv
 • använda grundläggande begrepp vid analys av inlärares uttal
 • analysera andraspråksinlärares uttal med särskilt fokus på prosodi
 • diskutera utgångspunkter och prioriteringar för uttalsundervisning
 • diskutera aspekter av attityder till brytning.

3.
Bedömning och respons i ett andraspråksperspektiv, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • bedöma inlärares språkfärdighet ur olika perspektiv och utifrån olika modeller
 • redogöra för centrala bedömningsteorier och olika syften med bedömning
 • använda bedömningsteoretiska begrepp
 • redogöra för och diskutera olika metoder för bedömning och respons i relation till syfte och sammanhang samt deras konsekvenser
 • diskutera prioriteringar i samband med bedömning av språkfärdigheter i svenska som andraspråk.

4.
Fiktionsberättande och elevtext i ett flerspråkigt perspektiv, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • analysera fiktionstext från olika genrer, olika tider och skilda delar av världen
 • diskutera olika sätt att planera och stimulera lärande med fiktionstext i svenska som andraspråk
 • analysera elevtexter språkligt och stilistiskt och identifiera tecken på språkutveckling på både grundläggande och avancerad nivå
 • redogöra för hur läsning och lässtrategier på avancerad nivå kan stöttas i det flerspråkiga klassrummet.

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser.

Delkurser

1.
Språk, undervisning och lärande i ett andraspråksperspektiv, 7,5 högskolepoäng

I denna delkurs behandlas centrala didaktiska teorier om hur andraspråksutveckling kan stödjas genom undervisning samt olika arbetssätt som är relevanta för undervisning i svenska som andraspråk. Inom delkursens ram behandlas relationer mellan utveckling av språk och lärande i undervisningssammanhang, med fokus på klassrums- och skolnivå. Olika sätt att organisera undervisning för elever som ännu inte uppnått den språkliga nivå i svenska som krävs för undervisningen i olika ämnen diskuteras i relation till de effekter detta kan få. Dessutom behandlar delkursen olika sätt att arbeta språkstödjande i olika ämnen samt olika sätt att stödja inlärares utveckling av svenska som andraspråk utifrån gällande styrdokument. Inom delkursens ram genomför den studerande en mindre fältstudie i ett sammanhang där andraspråksundervisning bedrivs.

2.
Fonetik och uttal i ett andraspråksperspektiv, 7,5 högskolepoäng

I delkursen behandlas det svenska språkets fonetik och fonologi ur ett andraspråksperspektiv. Särskild tyngdpunkt läggs på sådana företeelser som är karaktäristiska för svenskan i förhållande till andra språk och sådana fenomen som brukar orsaka svårigheter för inlärare av svenska som andraspråk, exempelvis prosodin. Analys av andraspråksinlärares uttal ingår samt diskussioner om attityder till brytning. Delkursen behandlar även uttalspedagogiska perspektiv såsom utgångspunkter och prioriteringar i uttalsundervisningen.

3.
Bedömning och respons i ett andraspråksperspektiv, 7,5 högskolepoäng

Delkursen behandlar bedömning av inlärares språkfärdighet ur olika perspektiv och utifrån olika bedömningsmodeller. Bedömning problematiseras och diskuteras i relation till skolverksamhetens styrdokument och till olika modeller och teorier om språklig kompetens. Syften och konsekvenser av bedömning diskuteras och problematiseras. Dessutom behandlas prioriteringar och avvägningar som bör göras i samband med bedömning av inlärarspråk. Begreppen formativ och summativ bedömning behandlas liksom olika typer av återkoppling och respons.

4.
Fiktionsberättande och elevtext i ett flerspråkigt perspektiv, 7,5 högskolepoäng

I delkursen läses och diskuteras fiktionstexter. Forskningsbaserade undervisningsmetoder och textanalytiska modeller tillämpas med syftet att skapa intresse för fiktionstext. Uppslag till konkreta arbetssätt i det flerspråkiga klassrummet diskuteras. I delkursen fördjupas även perspektiven på elevers läsande och skrivande både på grundläggande och avancerad nivå.

Examinationsformer

Examination sker i samtliga delkurser genom aktivt deltagande i seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen.

Arbetsformer

Arbetet bedrivs genom föreläsningar samt obligatoriska seminarier, diskussionsforum och fältstudier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG i minst tre av delkurserna.

Betygsrapportering:
Delkurs 1: Språk, undervisning och lärande i ett andraspråksperspektiv - 7,5 hp
Delkurs 2: Fonetik och uttal i ett andraspråksperspektiv - 7,5 hp
Delkurs 3: Bedömning och respons i ett andraspråksperspektiv - 7,5 hp
Delkurs 4: Fiktionsberättande och elevtext i ett flerspråkigt perspektiv - 7,5 hp

Förkunskapskrav

 • Svenska som andraspråk I med didaktisk inriktning, 30 hp, varav 15 hp godkända vid registrering, inklusive delkursen Svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp

Övrigt

Kursen ersätter GSS2EA.

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Kursen innehåller två till tre fältdagar vid en grund- eller gymnasieskola.
Kursen innehåller två till tre obligatoriska campusdagar i Falun.