Kursplan

Svenska som andraspråk I med didaktisk inriktning

Kurskod
GSS2FK
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp
Svenska som andraspråk
Utbildningsområde
Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Svenska som andraspråk1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2020-03-10.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-03-10.

Lärandemål

Det övergripande syftet med kursen är att den studerande utvecklar sina ämneskunskaper och ämnesdidaktiska kunskaper inom svenska som andraspråk.

Delkurser

1.
Flerspråkighet och andraspråksutveckling, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för centrala teorier kring flerspråkighet och andraspråksutveckling
 • diskutera och jämföra språkutveckling hos olika typer av inlärare utifrån centrala teorier om andraspråksutveckling
 • diskutera relationen mellan flerspråkighet, andraspråksutveckling och identitet
 • genomföra en kvalitativ intervju och med god språklig färdighet muntligt presentera och diskutera resultatet av denna.

2.
Svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • analysera inlärarspråk vad gäller morfologi, syntax och lexikon
 • använda grundläggande begrepp vid analys av svenska språket
 • utföra grammatiska analyser av andraspråksinlärares språkbruk
 • redogöra för svenska språkets struktur i ett tvärspråkligt perspektiv och i ett andraspråksperspektiv.

3.
Skriftspråksutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för grundläggande villkor för flerspråkig skriftspråksutveckling, såväl för vuxna som för barn och ungdomar
 • diskutera villkor för skriftspråksutveckling hos vuxna och ungdomar som inte tidigare haft möjlighet att lära sig läsa och skriva
 • redogöra för några strategier för läsande och skrivande
 • beskriva svenskt skriftspråk i ett kontrastivt perspektiv
 • redogöra för möjligheter för skriftspråksutveckling som fiktionstexter och digitala medier erbjuder
 • läsa och reflektera över en avhandling inom litteracitetsområdet
 • skriva en reflekterande rapport enligt vedertagna akademiska och skriftspråkliga normer.

4.
Sociolingvistik i ett flerspråkigt perspektiv, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • analysera några teoretiska perspektiv på relationer mellan språk, interaktion och lärande i ett samhällsperspektiv
 • redogöra för och diskutera språkliga varieteter och diskutera möjliga implikationer de kan ha i olika sociala kontexter
 • redogöra för och diskutera språkideologiska och språkpolitiska aspekter på flerspråkighet
 • genomföra en transkription och mindre analys av talad interaktion och diskutera möjliga implikationer i ett undervisningsperspektiv
 • skriva sakligt argumenterande och reflekterande texter enligt vedertagna svenska akademiska skriftspråkliga normer.

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser.

Delkurser

1.
Flerspråkighet och andraspråksutveckling, 7,5 högskolepoäng

Denna delkurs behandlar flerspråkighet som fenomen samt villkor för utveckling av ett andraspråk. Inom delkursens ram diskuteras olika definitioner av begreppen flerspråkighet och olika kriterier för flerspråkig kompetens. Utveckling av andraspråk relateras till utveckling av förstaspråk och centrala teorier om andraspråksutveckling och flerspråkig utveckling behandlas. Den studerande läser en skönlitterär bok inom delkursens ram som behandlar flerspråkighet, andraspråksutveckling och identitet. Dessutom genomför den studerande en intervju med en andraspråksinlärare vilken redovisas i form av en muntlig presentation.

2.
Svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv, 7,5 högskolepoäng

I delkursen behandlas det svenska språkets struktur i ett språktypologiskt och tvärspråkligt perspektiv främst vad gäller morfologi, syntax och lexikon. Särskild tyngdpunkt läggs vid sådana företeelser som brukar orsaka svårigheter för inlärare av svenska som andraspråk. Analys av andraspråksinlärares språkbruk ingår. Vidare diskuteras grammatikens roll i undervisningen i svenska som andraspråk. I delkursen berörs även användning av ord- och grammatikböcker i undervisningssammanhang.

3.
Skriftspråksutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 7,5 högskolepoäng

I denna delkurs behandlas skriftspråksutveckling i första hand på ett andraspråk. Skriftspråksutveckling på svenska belyses både för de som lär sig läsa och skriva för första gången och för de som redan har god skriftspråklig kompetens på annat språk. Olika typer av skriftspråk kontrasteras. Skriftspråkets roll för lärandet liksom användningen av olika digitala former av skriftspråksanvändning diskuteras. Dessutom behandlas skönlitteraturens och andra fiktionstexters roll i det flerspråkiga klassrummet. Inom delkursens ram läses en avhandling inom litteracitetsområdet som redovisas muntligt. Vidare berörs grundläggande principer för vetenskapligt skrivande. Som slutuppgift skrivs en enklare rapport med hänsyn till dessa principer.

4.
Sociolingvistik i ett flerspråkigt perspektiv, 7,5 högskolepoäng

I delkursen behandlas sociolingvistiska perspektiv på flerspråkighet med ett särskilt fokus på interaktion och olika språkliga varieteter i ett samhällsperspektiv. I delkursen behandlas olika teoretiska perspektiv på relationen mellan interaktion, lärande och identitet. Vidare diskuteras språkpolitiska och språkideologiska aspekter på flerspråkighet. Fenomenet multietniskt ungdomsspråk belyses och diskuteras. Under delkursen behandlas vidare grundläggande redskap för att analysera talad interaktion. Inom delkursens ram genomför den studerande en transkription av talat språk och en interaktionsanalys av denna.

Examinationsformer

Examination sker i samtliga delkurser genom aktivt deltagande i seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen.
Delkurs 1 examineras dessutom geom en muntlig redovisning.

Arbetsformer

Arbetet i samtliga delkurser bedrivs genom föreläsningar och obligatoriska seminarier samt diskussionsforum.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG i minst tre av delkurserna.

Betygsrapportering:
Del 1: Flerspråkighet och andraspråksutveckling - 7,5 hp
Del 2: Svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv - 7,5 hp
Del 3: Skriftspråksutveckling i ett flerspråkigt perspektiv - 7,5 hp
Del 4: Sociolingvistik i ett flerspråkigt perspektiv - 7,5 hp

Förkunskapskrav

 • Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2

Övrigt

Ersätter GSS2C7.

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Om den nätbaserade kursen läses som första ämne inom ämneslärarprogrammet krävs närvaro i Falun vid terminsstart, max tre dagar. En obligatorisk träff om 1-2 dagar på campus ingår även i kursen.