Kursplan

Flerspråkighet och andraspråksutveckling

Kurskod
GSS2FJ
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp
Svenska som andraspråk
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Svenska som andraspråk1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2020-03-10.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-03-10.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för centrala teorier kring flerspråkighet och andraspråksutveckling
  • diskutera och jämföra språkutveckling hos olika typer av inlärare utifrån centrala teorier om andraspråksutveckling
  • diskutera relationen mellan flerspråkighet, andraspråksutveckling och identitet
  • genomföra en kvalitativ intervju och med god språklig färdighet muntligt presentera och diskutera resultatet av denna.

Innehåll

Denna kurs behandlar flerspråkighet som fenomen samt villkor för utveckling av ett andraspråk. Inom kursens ram diskuteras olika definitioner av begreppen flerspråkighet och olika kriterier för flerspråkig kompetens. Utveckling av andraspråk relateras till utveckling av förstaspråk och centrala teorier om andraspråksutveckling och flerspråkig utveckling behandlas. Den studerande läser en skönlitterär bok inom kursens ram som behandlar flerspråkighet, andraspråksutveckling och identitet. Dessutom genomför den studerande en intervju med en andraspråksinlärare vilken redovisas i form av en muntlig presentation.

Examinationsformer

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier, muntlig presentation, skriftliga inlämningsuppgifter och en skriftlig tentamen.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, diskussionsforum och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet samt Engelska 6

Övrigt

Ersätter GSS2BX.

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Kursen kan tillgodoräknas i Svenska som andraspråk I med didaktisk inriktning, 30 hp.
Kursen kan inte ingå i en examen samtidigt som Svenska som andraspråk I med didaktisk inriktning, 30 hp.