Kursplan

Fiktionsberättande och elevtext i ett flerspråkigt perspektiv

Kurskod
GSS2C6
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp
Svenska som andraspråk
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Svenska som andraspråk1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2019-11-18.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-11-18.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • analysera fiktionstext från olika genrer, olika tider och skilda delar av världen
  • diskutera olika sätt att planera och stimulera lärande med fiktionstext i svenska som andraspråk
  • analysera elevtexter språkligt och stilistiskt och identifiera tecken på språkutveckling på både grundläggande och avancerad nivå
  • redogöra för hur läsning och lässtrategier på avancerad nivå kan stöttas i det flerspråkiga klassrummet.

Innehåll

I kursen läses och diskuteras en större mängd fiktionstext. Forskningsbaserade modeller tillämpas med syftet att skapa intresse för fiktionstext. Uppslag till konkreta arbetssätt i det flerspråkiga klassrummet diskuteras. I kursen fördjupas även kunskaperna kring elevers läsande och skrivande både på grundläggande och avancerad nivå.

Examinationsformer

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter och en hemtentamen.

Arbetsformer

Undervisningen sker genom föreläsningar, forumdiskussioner och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • Skriftspråksutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 7,5 hp

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den deltagande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via dator eller motsvarande.

Kursen kan tillgodoräknas i Svenska som andraspråk II med didaktisk inriktning, 30 hp.
Kursen kan inte ingå i en examen samtidigt som Svenska som andraspråk II med didaktisk inriktning, 30 hp.