Kursplan

Bedömning och respons i ett andraspråksperspektiv

Kurskod
GSS2C4
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp
Svenska som andraspråk
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Svenska som andraspråk1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2019-11-18.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-11-18.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • bedöma inlärares språkfärdighet ur olika perspektiv och utifrån olika modeller
  • redogöra för centrala bedömningsteorier och olika syften med bedömning
  • använda bedömningsteoretiska begrepp
  • redogöra för och diskutera olika metoder för bedömning och respons i relation till syfte och sammanhang samt dess konsekvenser
  • diskutera prioriteringar i samband med bedömning av språkfärdigheter i svenska som andraspråk.

Innehåll

Kursen behandlar bedömning av inlärares språkfärdighet ur olika perspektiv och utifrån olika bedömningsmodeller. Bedömning problematiseras och diskuteras i relation till skolverksamhetens styrdokument och till olika modeller och teorier om språklig kompetens. Syften och konsekvenser av bedömning diskuteras och problematiseras. Dessutom behandlas prioriteringar och avvägningar som bör göras i samband med bedömning av inlärarspråk. Begreppen formativ och summativ bedömning behandlas översiktligt liksom olika typer av återkoppling och respons.

Examinationsformer

Examination sker genom aktivt deltagande i seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter samt en skriftlig tentamen.

Arbetsformer

Arbetet bedrivs genom föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG.

Förkunskapskrav

  • Svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Kursen kan tillgodoräknas i Svenska som andraspråk II med didaktisk inriktning, 30 hp.
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med Svenska som andraspråk II med didaktisk inriktning, 30 hp.