Kursplan

Svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv

Kurskod
GSS2BY
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp
Svenska som andraspråk
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Svenska som andraspråk1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2019-11-18.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-11-18.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • analysera inlärarspråk vad gäller morfologi, syntax och lexikon
  • använda grundläggande grammatiska begrepp vid analys av svenska språket
  • utföra grammatiska analyser av andraspråksinlärares språkbruk
  • redogöra för svenska språkets struktur i ett tvärspråkligt perspektiv och i ett andraspråksperspektiv.

Innehåll

I kursen behandlas det svenska språkets struktur i ett språktypologiskt och tvärspråkligt perspektiv främst vad gäller morfologi, syntax och lexikon. Särskild tyngdpunkt läggs vid sådana företeelser som brukar orsaka svårigheter för inlärare av svenska som andraspråk. Analys av andraspråksinlärares språkbruk ingår. Vidare diskuteras grammatikens roll i undervisningen i svenska som andraspråk. I kursen berörs även användning av ord- och grammatikböcker i undervisningssammanhang.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i seminarier samt en skriftlig tentamen.

Arbetsformer

Arbetet bedrivs genom föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet samt Engelska 6

Övrigt

Ersätter SS1050.

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Kursen kan tillgodoräknas i Svenska som andraspråk I med didaktisk inriktning, 30 hp.
Kursen kan inte ingå i en examen samtidigt som Svenska som andraspråk I med didaktisk inriktning, 30 hp.