Kursplan

Spanska II: Akademiskt skrivande

Kurskod
GSP2YT
Poäng
6 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Spanska (SPA)
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Spanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2022-11-29.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-11-29.

Mål

Efter godkänd kurs ska den studerande på spanska kunna:

  • reflektera kring grundläggande metoder som används inom litteratur-och språkvetenskaplig forskning
  • visa förtrogenhet med uppbyggnaden av vetenskapliga texter, vilket innefattar bland annat formulering av grundläggande frågeställningar, kritisk genomgång av tidigare forskning, val av metod och teorianknytning, samt utformande av egna vetenskapligt baserade argument
  • visa förmåga till kritiskt tänkande och kunna argumentera både skriftligt och muntligt
  • i form av konstruktiv respons analysera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att peka på förtjänster såväl som brister i arbetet
  • producera en egen kortare akademisk text på närmast korrekt språk.

Innehåll

Den studerande reflekterar kring olika språkvetenskapliga eller litteraturvetenskapliga metoder. Under kursens gång övar den studerande på vetenskapligt skrivande på spanska omfattande formulering av frågeställningar, kritisk tänkande, metod, teori och argumentation. Den studerande producerar en kortare akademiskt skriven text på spanska och granskar kritiskt en annan vetenskaplig text.
Undervisningsspråket i kursen är spanska.

Examinationsformer

  • Aktivt deltagande i seminarier
  • Skriftliga inlämningsuppgifter

Betyg

Som betygsskala på hel kurs används U–VG.

Betyg rapporteras enligt följande:

  • Seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter - 6 hp | U–VG

Behörighet

  • 22,5 hp inom huvudområdet spanska, inklusive kursen Spanska I: Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 7,5 hp

Övrigt

Kursen överlappar kurskoden SP1049.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med andra kurser med motsvarande innehåll.

Om studenten har ett beslut/rekommendation om riktat pedagogiskt stöd från Högskolan Dalarna på grund av funktionsnedsättning, har examinator rätt att anpassa examinationen. Examinator avgör utifrån kursplanens mål om examinationen kan anpassas i enlighet med beslutet/rekommendationen.