Kursplan

Spanska I: Fonetik och muntlig språkfärdighet

Kurskod
GSP2SL
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Spanska (SPA)
Ämnesgrupp
Spanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Spanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2021-12-10.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-12-10.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten på spanska kunna:
  • redogöra för och jämföra fonetiska och fonologiska aspekter av det spanska språket i spansktalande områden
  • visa kunskap om språkets fonologi i relation till stavnings- och betoningsregler
  • redogöra för fonetiska och fonologiska drag i olika spansktalande områden
  • kommentera innehållet i längre framställningar som visar olika register av den talade spanskan, såsom nyheter, TV-program, webbaserade audiovisuella medier och filmer
  • kommunicera muntligt med ett godtagbart uttal
  • argumentera om ett visst ämne samt genom egen muntlig framställning uppvisa ett sammanhängande och korrekt uttryck
  • tillämpa presentationsteknik i muntlig framställning.

Innehåll

Kursen omfattar en genomgång av spanskans stavnings- och betoningsregler och grundläggande fonetiska och fonologiska drag med fokus på språkbruk. Lexikalisk variation och olika register av den talade spanskan behandlas med utgångspunkt i diverse audiovisuella material, såsom tidningsartiklar, nyhetsrapporter, filmer och dokumentärer. Både muntliga presentationer och diskussioner i grupp är centrala delar av kursen. Kursen behandlar även spanskans fonetiska variation ur ett dialektalt perspektiv.

Examinationsformer

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i seminarier samt en skriftlig nätbaserad tentamen.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs dels i föreläsningsform, dels i obligatorisk seminarieform. Undervisningen sker på spanska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på bägge modulerna.

Betygsrapportering:
Modul 1: Uttals- och betoningsregler - teori och praktik - 2 hp
Modul 2: Muntlig språkfärdighet - teori och praktik - 5,5 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet samt Spanska 3. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter GSP2AW.