Kursplan

Spanska I: Den spanskspråkiga världen - historia, kultur och samhälle

Kurskod
GSP2SK
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Spanska (SPA)
Ämnesgrupp
Spanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Spanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2021-12-10.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-12-10.

Lärandemål

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskaper om den spansktalande världens kultur och samhällsförhållanden samt en förmåga att relatera dessa kunskaper till historiska och sociokulturella sammanhang.
Efter avslutad kurs ska studenten på spanska kunna:

  • redogöra för den spansktalande världens samhällsförhållanden från ett interkulturellt perspektiv
  • redogöra för vissa betydelsefulla händelser i den spansktalande världens historia
  • redogöra för och diskutera aktuella sociopolitiska förhållanden och kulturella fenomen i spansktalande länder
  • sätta kulturella uttryck i den spansktalande världen i ett större historiskt och kulturellt sammanhang
  • reflektera över etnicitet och genus i den spansktalande världen.

Innehåll

Kursen omfattar en bred översikt av spansk och spanskamerikansk historia och samhällsliv. I undervisningen används sakprosatexter och tidningsartiklar samt diverse audiovisuella material som behandlas ur historiska, sociopolitiska och kulturella perspektiv. Kursen innefattar även diskussioner om kulturella och sociala skillnader mellan spansktalande länder med utgångspunkt i begreppet interkulturell kompetens. Frågor om etnicitet och genus utgör en del av kursens innehåll.

Examinationsformer

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i forumdiskussioner och seminarier.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs dels i föreläsningsform, dels i obligatorisk seminarieform. Undervisningen sker på spanska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på modul 2.

Betygsrapportering:
Modul 1: Introduktion till den spanskspråkiga världen - 2 hp
Modul 2: Historia, kultur och samhälle i den spanskspråkiga världen - 5,5 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet samt Spanska 3. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter GSP2AX.