Kursplan

Spanska III Lingvistisk inriktning: Kandidatexamensarbete

Kurskod
GSP2KS
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Spanska (SPA)
Ämnesgrupp
Spanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Spanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2E
Fastställd
Fastställd 2020-11-20.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-11-20.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på spanska kunna:

  • identifiera och formulera en problemställning
  • självständigt söka, samla, värdera samt kritiskt tolka och analysera relevant information
  • inom givna tidsramar genomföra en självständig språkvetenskaplig studie med krav på vetenskapligt värde, forskningsanknytning, relevant metod eller teorianknytning, samt argumentation som vilar på väl genomförda språkanalyser
  • skriftligt såväl som muntligt försvara egna resultat med högt ställda krav på språklig kommunikationsförmåga
  • analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydlig konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden
  • tillämpa de forskningsetiska principer som är aktuella för det egna examensarbetet.

Innehåll

Kursen utvecklar förmågan att analysera och kritiskt granska olika teorier genom ett examensarbete där ett språkvetenskapligt ämne behandlas utifrån en väl avgränsad problemställning. Kursen behandlar spanskämnets språkvetenskapliga områden, inbegripet orientering inom områdets teoribildning och aktuella forskningsfrågor.

Examinationsformer

Kursen examineras genom ett självständigt skriftligt examensarbete skrivet på spanska där ventilering och opposition på annan students examensarbete ingår samt genom aktivt deltagande vid kursens seminarier. Förmågan att ge och ta konstruktiv kritik under kursens gång vägs in i den slutliga bedömningen.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs dels i föreläsningsform, dels i form av obligatoriska seminarier i vilken individuell handledning ingår. Undervisningen sker på spanska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • Spanska II, 30 hp på grundnivå, varav 22,5 hp godkända vid registrering, inklusive kursen Spanska II: Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 6 hp

Övrigt

Ersätter SP2020.