Kursplan

Spanska I med didaktisk inriktning

Kurskod
GSP2FY
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Spanska (SPA)
Ämnesgrupp
Spanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Spanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2020-03-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-03-12.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att de studerande utvecklar grundläggande kunskaper om det spanska språket och spanskspråkig kultur och litteratur. De studerande ska förbereda sig för en framtida yrkesprofession som språklärare. Ett övergripande mål är också att de studerande utvecklar självständighet i studierna och en förmåga att reflektera över det egna lärandet.

Delkurser

1.
Språkfärdighet och grammatik, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • förklara grammatiska aspekter av det spanska språket samt redogöra för spanskans och svenskans strukturella skillnader
 • använda grammatiska grundbegrepp för att beskriva svenskt och spanskt språkbruk
 • kommentera och förklara formlära och syntax i autentiska texter
 • redogöra för och tillämpa spansk formlära
 • reflektera över grammatikens roll i språkundervisning.

2.
Fonetik och muntlig språkfärdighet, 5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • redogöra för och jämföra fonetiska och fonologiska aspekter av det spanska språket i spansktalande områden
 • visa kunskap om språkets fonologi i relation till stavnings- och betoningsregler
 • redogöra för fonetiska och fonologiska drag i olika spansktalande områden
 • kommentera innehållet i längre framställningar som visar olika register av den talade spanskan, såsom nyheter, TV-program, webbaserade audiovisuella medier och filmer
 • kommunicera muntligt med ett godtagbart uttal
 • argumentera om ett visst ämne samt genom egen muntlig framställning uppvisa ett sammanhängande och korrekt uttryck
 • tillämpa presentationsteknik i muntlig framställning
 • reflektera över den talade spanskans olika register och geografiska variation i relation till språkundervisningen.

3.
Den spanskspråkiga världen - historia, kultur och samhälle, 5,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • redogöra för den spansktalande världens samhällsförhållanden från ett interkulturellt perspektiv
 • redogöra för vissa betydelsefulla händelser i den spansktalande världens historia
 • redogöra för och diskutera aktuella sociopolitiska förhållanden och kulturella fenomen i spansktalande länder
 • sätta kulturella uttryck i den spansktalande världen i ett större historiskt och kulturellt sammanhang
 • reflektera över etnicitet och genus i den spansktalande världen
 • reflektera över och diskutera vad kulturens roll i språkundervisningen kan innebära.

4.
Modern spanskspråkig litteratur, 6 högskolepoäng

Delkursen syftar till att de studerande utvecklar kunskaper om modern spanskspråklig litteratur samt en förmåga att relatera litterära uttryck till ett historiskt och kulturellt sammanhang.
Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • läsa, tillgodogöra sig och tolka innehållet i texter från olika litterära genrer
 • analysera skönlitterära texter med hjälp av litterära begrepp
 • visa förståelse för spanskspråkiga litterära uttryck genom att såväl muntligt som skriftligt sätta den litterära texten i ett större historiskt och kulturellt sammanhang
 • reflektera över och diskutera litteraturens roll i språkundervisningen.

5.
Språkdidaktik A, 6 högskolepoäng

Delkursen syftar till att de studerande utvecklar grundläggande kunskaper i språkdidaktik genom att tillägna sig en teoretisk grund som kompletterar de övriga delkursernas innehåll som förberedelse för den kommande yrkesrollen.
Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • visa kunskap om de främmande språkens historiska utveckling och deras nuvarande ställning i skola och samhälle
 • visa grundläggande kunskaper om centrala språkinlärningsteorier och deras betydelse för språkundervisningen
 • visa kunskap om skolans styrdokument med särskilt fokus på de moderna språkens kurs- och ämnesplaner
 • på målspråket diskutera och reflektera över språkdidaktiska frågeställningar som rör urval av undervisningsmaterial och arbetssätt i relation till målgrupp och Skolverkets styrdokument.

6.
Språkdidaktik B, 6 högskolepoäng

Syftet med delkursen är att den studerande befäster och fördjupar sina språkdidaktiska kunskaper och färdigheter samt utvecklar förtrogenhet med språkundervisning i grund- och gymnasieskolan. Delkursen ska även leda till ökad medvetenhet om elevers generella och specifika förutsättningar för språklärande. Ytterligare ett mål är att den studerande utvecklar sin förmåga att relatera sina övriga språkstudier till ett yrkesprofessionellt perspektiv som språklärare.
Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa förmåga att med utgångspunkt i elevers kunskapsbehov och individuella förutsättningar för lärande välja relevanta innehåll och arbetssätt för undervisningen med hänsyn till målgrupp, skolans styrdokument och relevant forskning
 • visa fördjupade kunskaper och förståelse för centrala språkinlärningsteorier samt förmåga att kritiskt ta ställning till dessa utifrån relevant forskning och egna erfarenheter av språkundervisning
 • visa förmåga att göra relevanta bedömningar av elevers muntliga och skriftliga prestationer med utgångspunkt i olika teorier om bedömning och skolans styrdokument
 • visa förmåga att arbeta med kultur i språkundervisning och använda sig av olika källor samt kritiskt ta ställning till olika tolkningar av kulturbegreppet och interkulturell kompetens
 • visa förmåga att förbereda, leda och utvärdera en diskussion kring valda delar av kurslitteraturen.

Innehåll

Kursen består av fyra obligatoriska delkurser:
Delkurs 1. Språkfärdighet och grammatik, 7,5 hp
Delkurs 2. Fonetik och muntlig språkfärdighet, 5 hp
Delkurs 3. Den spanskspråkiga världen - historia, kultur och samhälle, 5,5 hp
Delkurs 4. Modern spanskspråkig litteratur, 6 hp

De studerande läser sedan en av de två didaktiska delkurserna:
Delkurs 5. Språkdidaktik A, 6 hp
eller
Delkurs 6. Språkdidaktik B, 6 hp
De studerande som läser spanska som sitt första ämne OCH de studerande som har läst ett annat ämne än språk som första ämne ska läsa delkurs 5, Språkdidaktik A.
De studerande som har läst ett annat språk som första ämne ska läsa delkurs 6, Språkdidaktik B.

Delkurser

1.
Språkfärdighet och grammatik, 7,5 högskolepoäng

Delkursen omfattar en repetition av de spanska verbens böjningsmönster från tidigare förvärvade kunskaper samt en systematisk genomgång av grundläggande delar av spanskans grammatik med fokus på ett korrekt språkbruk. I delkursen ingår tillämpningsövningar som innefattar träning i att förklara grammatiska sammanhang med ett visst fokus på den kontrastiva analysen av spanskans och svenskans strukturella skillnader där översättningsövningar från svenska till spanska ingår. I delkursen behandlas även grammatikens roll i undervisningen av spanska som främmande språk.

2.
Fonetik och muntlig språkfärdighet, 5 högskolepoäng

Delkursen omfattar en genomgång av spanskans stavnings- och betoningsregler och grundläggande fonetiska och fonologiska drag med fokus på språkbruk. Lexikalisk variation och olika register av den talade spanskan behandlas med utgångspunkt i diverse audiovisuella material, såsom tidningsartiklar, nyhetsrapporter, filmer och dokumentärer. Delkursen behandlar även spanskans fonetiska variation ur ett dialektalt perspektiv. Både muntliga presentationer och diskussioner i grupp är centrala delar av delkursen. I delkursen studeras även muntlig språkfärdighet ur ett didaktiskt perspektiv.

3.
Den spanskspråkiga världen - historia, kultur och samhälle, 5,5 högskolepoäng

Delkursen omfattar en bred översikt av spansk och spanskamerikansk historia och samhällsliv. I undervisningen används sakprosatexter och tidningsartiklar samt diverse audiovisuella material som behandlas ur historiska, sociopolitiska och kulturella perspektiv. Delkursen innefattar även diskussioner om kulturella och sociala skillnader mellan spansktalande länder med utgångspunkt i begreppet interkulturell kompetens. Frågor om etnicitet och genus utgör en del av delkursens innehåll. I delkursen behandlas också kulturens roll i språkundervisningen.

4.
Modern spanskspråkig litteratur, 6 högskolepoäng

Delkursen innehåller studier av modern litteratur från den spansktalande världen och baseras på ett urval av spanska och spanskamerikanska skönlitterära verk från 1900- och 2000-talen. Litteraturen behandlas både ur språklig och litterär synvinkel med hjälp av grundläggande litterära begrepp.Verken sätts också i relation till deras historiska och kulturella sammanhang. Delkursen behandlar också litteraturens roll i språkundervisningen.

5.
Språkdidaktik A, 6 högskolepoäng

Delkursen utgör en introduktion till språkdidaktik och till de centrala frågor som rör språkundervisningens innehåll och utformning i relation till elevers olika förutsättningar för språkinlärning och skolans styrdokument. De främmande språkens roll och utveckling i svensk skola behandlas i en historisk tillbakablick. Ett viktigt inslag i delkursen är ett grundläggande studium av centrala teorier kring språklärande i allmänhet och av spanska som främmande språk i synnerhet. Genom att även studera aktuella styrdokument i form av läroplan, kurs- och ämnesplan för moderna språk, behandlas relationen mellan teori och språkämnets olika moment. På så sätt kopplas alla delkursernas innehåll till det framtida yrket och den konkreta undervisningssituationen liksom till de krav som ställs på språkläraren i sitt uppdrag i skolan.

6.
Språkdidaktik B, 6 högskolepoäng

Delkursen innebär ett fördjupat studium av språkdidaktiska teorier knutna till olika aspekter av språkinlärning och språkundervisning och en kritisk diskussion av dessa teoriers relevans för språkundervisningen. De studerande jämför olika teorier och modeller om språkinlärning och får inblick i nationell och internationell forskning om flerspråkighet. Genom praktiska övningar uppövas de studerandes kritiska och vetenskapliga förhållningssätt samt förmåga att självständigt väga och värdera olika teorier. De studerande fördjupar sig i skolans styrdokument och olika teorier om bedömning och tränar på att använda olika bedömningsmodeller som används inom språkundervisning. Genom praktiska övningar uppövas förmågan att undervisa om kulturella företeelser och att tillämpa teoretiska kunskaper om kulturens roll i språkundervisningen.

Examinationsformer

Delkurs 1 examineras genom skriftliga prov, aktivt deltagande i seminarier samt en nätbaserad skriftlig sluttentamen.
Delkurs 2 examineras genom skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i seminarier samt en skriftlig nätbaserad tentamen.
Delkurs 3 examineras genom skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i forumdiskussioner och seminarier.
Delkurs 4 examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i seminarier och forumdiskussioner samt muntliga redovisningar.
Delkurs 5 examineras genom skriftliga reflekterande texter, aktivt deltagande i forumdiskussioner och seminarier samt muntliga presentationer.
Delkurs 6 examineras genom skriftliga reflekterande texter, aktivt deltagande i forumdiskussioner och seminarier samt muntliga presentationer.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar och obligatoriska seminarier. Undervisningen i delkurserna 1-4 sker på spanska. I delkurs 5 och 6 sker undervisningen på svenska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs Väl godkänd på fyra delkurser inklusive delkursen Språkfärdighet och grammatik och den lästa didaktikkursen.

Betygsrapportering:
Delkurs 1: Språkfärdighet och grammatik - 7,5 hp
Delkurs 2: Fonetik och muntlig språkfärdighet - 5 hp
Delkurs 3: Den spanskspråkiga världen - historia, kultur och samhälle - 5,5 hp
Delkurs 4: Modern spanskspråkig litteratur - 6 hp
Delkurs 5: Språkdidaktik A - 6 hp
Delkurs 6: Språkdidaktik B - 6 hp

Förkunskapskrav

 • Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2, Spanska 3

Övrigt

Ersätter SP1046.

Om den nätbaserade kursen läses som första ämne inom ämneslärarprogrammet krävs närvaro i Falun vid terminsstart under max två dagar.

För nätbaserad kurs krävs tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling.