Kursplan

Spanska II med didaktisk inriktning

Kurskod
GSP2FQ
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Spanska (SPA)
Ämnesgrupp
Spanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Spanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2020-02-26.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-02-26.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att de studerande fördjupar sina kunskaper i det spanska språket och om spanskspråkig kultur och litteratur samtidigt som de förbereder sig för en framtida yrkesprofession som språklärare. Ytterligare ett övergripande mål är att de studerande utvecklar självständighet i studierna och förmåga att reflektera över det egna lärandet.

Delkurser

1.
Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 6 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • visa goda kunskaper i spanska språkets grammatiska variation i olika spansktalande områden
 • både skriftligen och muntligen reflektera över kurslitteraturen på grammatiskt och lexikaliskt korrekt spanska
 • visa på variation och koherens i den egna skriftliga produktionen
 • presentera och försvara sina synpunkter skriftligt på vårdad, varierad, välargumenterad spanska med utgångspunkt i olika grammatiska områden
 • visa goda kunskaper om spanskans och svenskans strukturella skillnader.

2.
Akademiskt skrivande, 6 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska de studerande på spanska kunna:

 • reflektera kring grundläggande metoder som används inom litteratur-och språkvetenskaplig forskning
 • visa förtrogenhet med uppbyggnaden av vetenskapliga texter, vilket innefattar bland annat formulering av grundläggande frågeställningar, kritisk genomgång av tidigare forskning, val av metod och teorianknytning, samt utformande av egna vetenskapligt baserade argument
 • visa förmåga till kritiskt tänkande och kunna argumentera både skriftligt och muntligt
 • i form av konstruktiv respons analysera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att peka på förtjänster såväl som brister i arbetet
 • producera en egen kortare akademisk text på närmast korrekt språk.

3.
Språklig variation i den spansktalande världen, 6 högskolepoäng

Delkursens mål är att de studerande utvecklar grundläggande kunskaper i spansk lingvistik, inbegripet områdena språkutveckling i ett diakront perspektiv och dialektologi, samt ett medvetande i relation till det egna lärandet.
Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • visa grundläggande kunskaper om det spanska språkets historiska utveckling mot ett modernt standardspråk
 • visa förståelse för den spanskspråkiga världens olika dialektala varianter, utifrån en analys av grammatiska, fonetiska och semantiska skillnader
 • visa grundläggande kunskaper om det spanska lexikonets utveckling genom dess kontakt med andra språk och kulturer.

4.
Litteratur, film och samhälle i Spanien (inbördeskrig - nutid), 6 högskolepoäng

Delkursens mål är att de studerande utvecklar goda kunskaper i spansk litteratur och film i relation till det spanska samhället, samt en förmåga till litterär analys och kritiskt tänkande.
Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • presentera och försvara sina texttolkningar muntligt och skriftligt på god spanska med utgångspunkt i olika litterära texter
 • sätta litterära texter i ett historiskt och kulturellt sammanhang med hjälp av film och andra uttrycksformer
 • visa förmåga att med viss kritisk distans färdigställa texttolkningar som lever upp till grundläggande litteraturvetenskapliga krav
 • visa god förståelse för vissa centrala litterära begrepp samt förmåga att, med hjälp av dessa, analysera spansk litteratur på ett välargumenterat sätt.

5.
Litteratur, film och samhälle i Latinamerika (1900 - nutid), 6 högskolepoäng

Delkursens mål är att de studerande utvecklar goda kunskaper i latinamerikansk litteratur och film i relation till det latinamerikanska samhället, samt en förmåga till litterär analys och kritiskt tänkande.
Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • presentera och försvara sina texttolkningar muntligt och skriftligt på god spanska med utgångspunkt i olika litterära texter
 • sätta litterära texter i ett historiskt och kulturellt sammanhang med hjälp av film och andra uttrycksformer
 • visa förmåga att med viss kritisk distans färdigställa texttolkningar som lever upp till grundläggande litteraturvetenskapliga krav
 • visa god förståelse för vissa centrala litterära begrepp samt förmåga att, med hjälp av dessa, analysera latinamerikansk litteratur på ett välargumenterat sätt.

6.
Språkdidaktik II A, 6 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • visa kunskap om elevers syn på och upplevelser av sitt språklärande samt reflektera över hur språkundervisning bör utformas för att gynna elevers språkutveckling med utgångspunkt i teorier och forskning om inlärning av främmande språk
 • visa kunskaper om bedömning inom språkundervisning med utgångspunkt i skolans styrdokument och teorier om bedömning
 • visa kunskap om bakgrunden till skolans styrdokument med fokus på det europeiska samarbetet och den gemensamma referensramen för språk (GERS)
 • diskutera och reflektera över samspelet mellan inre och yttre faktorer som är knutna till eleven, läraren och den konkreta undervisningssituationen och hur dessa kan bemötas genom att välja innehåll och relevanta arbetssätt i språkundervisningen
 • analysera och kritiskt granska undervisningsmaterial för undervisning i spanska som främmande språk ur ett språkdidaktiskt perspektiv och i relation till skolans styrdokument
 • visa kunskap om olika former av informations- och kommunikationsteknik och hur de kan användas i språkundervisningen för att utveckla ämnets innehåll och undervisningsformer såväl som elevernas lärande, samt praktiskt tillämpa dessa i sitt eget språklärande.

7.
Språkdidaktik II B, 6 högskolepoäng

Syftet med delkursen är att de studerande ytterligare fördjupar sina teoretiska kunskaper inom språkdidaktik samt att de studerande utvecklar färdigheter att självständigt kunna göra yrkesprofessionella val beträffande planering och genomförande av språkundervisningen inom grund- och/eller gymnasieskola.
Delkursen ska även introducera de studerande i vetenskapligt arbete och uppöva förmågan att planera en språkdidaktisk undersökning.
Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • visa förmåga att självständigt välja relevant innehåll och arbetssätt i språkundervisningen i relation till elevers olika förutsättningar och behov och i relation till skolans styrdokument och relevant forskning
 • visa fördjupade kunskaper om den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS) och förmåga att göra relevanta bedömningar av elevers språkfärdigheter i relation till GERS och till skolans styrdokument
 • visa fördjupade kunskaper om användningen av IKT i språkundervisningen, IKT-utvecklingens betydelse för språkundervisningens innehåll och arbetsformer, samt förmåga att tillämpa IKT i undervisningen med utgångspunkt i relevant språkdidaktisk forskning
 • visa kunskaper om centrala språkdidaktiska forskningsområden och forskningsmetoder
 • visa förmåga att ställa en relevant forskningsfråga inom ett avgränsat problemområde som är kopplat till språkundervisningen inom grund- och gymnasieskola samt att utveckla en metod för att undersöka frågan
 • visa förmåga att förbereda, leda och utvärdera en diskussion kring valda delar av kurslitteraturen.

Innehåll

Kursen består av tre obligatoriska delkurser:
Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 6 hp
Delkurs 2. Akademiskt skrivande, 6 hp
Delkurs 3: Språklig variation i den spansktalande världen, 6 hp

De studerande väljer sedan en av följande två delkurser:
Delkurs 4. Litteratur, film och samhälle i Spanien, 6 hp
Delkurs 5. Litteratur, film och samhälle i Latinamerika, 6 hp

Dessutom ska en av de två didaktiska delkurserna läsas:
Delkurs 6. Språkdidaktik II A, 6 hp
Delkurs 7. Språkdidaktik II B, 6 hp
De studerande som läser spanska som sitt första ämne OCH de studerande som har läst ett annat ämne än språk som första ämne läser delkurs 6, Språkdidaktik II A.
De studerande som har läst ett annat språk som första ämne läser delkurs 7, Språkdidaktik II B.

Delkurser

1.
Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 6 högskolepoäng

Delkursen omfattar en fördjupning av den grammatik som studerades på Spanska I. Stort fokus läggs på den studerandes medvetenhet om språklig korrekthet och variation gällande den egna textproduktionen. Den studerande förväntas under kursens gång bygga upp ett kritiskt reflekterande förhållningssätt till både kurslitteraturens innehåll och till sina egna texter. Den kontrastiva analysen av strukturella skillnader mellan spanska och svenska utgör också ett viktigt inslag, liksom grundläggande problem kring grammatikundervisningen i spanskämnet. Kursen innefattar även träning i att, utifrån valda grammatiska områden, muntligt presentera och försvara olika perspektiv och ståndpunkter.

2.
Akademiskt skrivande, 6 högskolepoäng

De studerande reflekterar kring olika språkvetenskapliga eller litteraturvetenskapliga metoder. Dessa metoder tillämpas på forskning kopplad till språkdidaktik. Under kursens gång övar de studerande på vetenskapligt skrivande på spanska med fokus på formulering av frågeställningar, kritisk tänkande, metod, teori och argumentation. De producerar en kortare akademiskt skriven text på spanska och granskar kritiskt en annan vetenskaplig text.

3.
Språklig variation i den spansktalande världen, 6 högskolepoäng

Delkursen omfattar studier av den moderna lingvistikens grundbegrepp och terminologi och syftar till att förmedla ökad förståelse för det spanska språkets historiska utveckling, språkliga funktioner och dialektala varianter. Spanskan behandlas utifrån dess historiska utveckling mot ett standardspråk, där även betydelsen av språkkontakt och kulturpåverkan diskuteras. Tonvikten i delkursen läggs på spanskans dialektologi genom studier av grammatiska, fonetiska och semantiska skillnader mellan de stora dialektområdena i den spansktalande världen. Vidare diskuteras spanskans dialektala varianter utifrån den betydelsen de har i olika sociokulturella sammanhang i Spanien och Spanskamerika. Spanskans språkbruk och variation diskuteras även ur ett språkdidaktiskt perspektiv.

4.
Litteratur, film och samhälle i Spanien (inbördeskrig - nutid), 6 högskolepoäng

Delkursen behandlar ett urval skönlitterära verk och filmer som representerar olika perioder i Spaniens litteratur och kultur från 1900- och 2000-talet. Studiet av litterära verk kompletteras även med annat material som behandlar texten ur ett historiskt, sociopolitiskt och kulturellt perspektiv. I delkursen studeras ett antal litteraturvetenskapliga begrepp. Texterna används också som utgångspunkt för diskussioner om spansk kultur och historia där de studerande får träna upp sin förmåga att muntligt presentera, argumentera för och försvara sin textanalys på korrekt och varierad spanska.

5.
Litteratur, film och samhälle i Latinamerika (1900 - nutid), 6 högskolepoäng

Delkursen behandlar ett urval skönlitterära verk och film som representerar olika perioder i Latinamerikas litteratur och kultur från 1900- och 2000-talet. Studiet av litterära verk kompletteras även med annat material som behandlar texten ur ett historiskt, sociopolitiskt och kulturellt perspektiv. I delkursen studeras ett antal litteraturvetenskapliga begrepp. Texterna används också som utgångspunkt för diskussioner om latinamerikansk kultur och historia där de studerande får träna upp sin förmåga att muntligt presentera, argumentera för och försvara sin textanalys på korrekt och varierad spanska.

6.
Språkdidaktik II A, 6 högskolepoäng

Delkursen innehåller studier av olika aspekter av språklärande varvid diskussion och reflektion kring de didaktiska frågorna står i centrum. Ett viktigt inslag är elevers språkliga medvetande och hur de uppfattar sin situation som språkinlärare. Detta är utgångspunkt till reflektion och diskussion om medvetenhet vid språkinlärning, kopplingen mellan strategier och språkutveckling och hur dessa kunskaper kan användas i språkundervisningen. Olika aspekter av bedömning och betygsättning i språk utgör ett annat viktigt inslag i delkursen. Den gemensamma europeiska referensramen (GERS) behandlas och sätts i relation till svenska skolans ämnesplaner i moderna språk. I delkursen ingår också studier av hur informationsteknik kan användas i språkundervisningen liksom att granska andra typer av undervisningsmaterial. Delkursens innehåll kopplas till de övriga studierna i spanskämnet och till den framtida yrkesrollen.

7.
Språkdidaktik II B, 6 högskolepoäng

Delkursen innebär ett fördjupat studium av språkdidaktiska teorier och forskning med särskilt fokus på de nya mediernas betydelse för språkundervisningen, för såväl ämnets innehåll som dess undervisningsformer. De studerande uppövar sin förmåga att självständigt planera, genomföra och utvärdera språkundervisningen samt att använda och kritiskt ta ställning till IKT som resurs för elevers lärande. Den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS) studeras i ett bedömningsperspektiv, och de studerande får även praktisk övning i hur den kan användas i bedömningen av elevers kunskaper och färdigheter i relation till skolans styrdokument. De studerande introduceras också till centrala forskningsområden och forskningsmetoder inom språkdidaktik och uppövar sin förmåga att formulera en relevant forskningsfråga inom ett avgränsat område samt att beskriva en relevant metod för att besvara frågan.

Examinationsformer

Delkurs 1: Delkursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer samt aktivt och förberett deltagande i seminarier och skriftliga prov.
Delkurs 2: Delkursen examineras fortlöpande genom skriftliga inlämningsuppgifter, samt genom aktivt deltagande i seminarier.
Delkurs 3: Delkursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter samt muntliga redovisningar, aktivt deltagande i forumdiskussioner och fortlöpande examination i seminarieform.
Delkurs 4: Delkursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och aktivt deltagande i forumdiskussioner och seminarier.
Delkurs 5: Delkursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och aktivt deltagande i forumdiskussioner och seminarier.
Delkurs 6: Delkursen examineras genom skriftliga reflekterande texter, aktivt deltagande i forumdiskussioner och seminarier samt muntliga presentationer.
Delkurs 7:
Delkursen examineras genom skriftliga reflekterande texter, aktivt deltagande i forumdiskussioner och seminarier samt muntliga presentationer.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs dels i föreläsningsform, dels i seminarieform med obligatorisk närvaro där de studerande förväntas delta aktivt. Undervisningen sker på spanska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 24 hp, inklusive delkursen Skriftlig språkfärdighet och grammatik och den lästa didaktikkursen.

Betygsrapportering:
Moment 1: Skriftlig språkfärdighet och grammatik - 6 hp
Moment 2: Akademiskt skrivande - 6 hp
Moment 3: Språklig variation i den spansktalande världen - 6 hp
Moment 4: Litteratur, film och samhälle i Spanien (inbördeskrig - nutid) - 6 hp (valbar)
Moment 5: Litteratur, film och samhälle i Latinamerika (1900 - nutid) - 6 hp (valbar)
Moment 6: Språkdidaktik II A - 6 hp (valbar)
Moment 7: Språkdidaktik II B - 6 hp (valbar)

Förkunskapskrav

 • Spanska I med didaktisk inriktning, 30 hp, varav 22,5 hp godkända vid registrering inklusive delkursen Språkfärdighet och grammatik och en av Språkdidaktik-delkurserna

Övrigt

Ersätter SP1054.

Kursen innehåller en obligatorisk campusträff på max tre dagar.
Kursen innehåller även två till tre fältdagar vid en grund- eller gymnasieskola.

För nätbaserad kurs krävs tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling.