Kursplan

Spanska III med didaktisk inriktning för gymnasieskolan

Kurskod
GSP28C
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Spanska (SPA)
Ämnesgrupp
Spanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Spanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2019-03-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-03-13.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar fördjupade kunskaper i spanskspråkig litteratur och spansk lingvistik, samt förmåga att utforska och analysera språkliga fenomen ur språkdidaktiska perspektiv.

Delkurser

1.
Människan, språket och samhället. Spansk sociolingvistik, 15 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • kritiskt diskutera sociopragmatikens centrala teoribildningar, inbegripet vissa grundläggande begrepp inom språkvetenskap
 • redogöra för sociolingvistikens forskningsinriktningar och dess kunskapsbidrag ur ämnesdidaktiska perspektiv
 • tillämpa sociolingvistiska och sociopragmatiska teorier och metoder i analysen av forskningsproblem tillhörande det spanskspråkiga forskningsområdet
 • problematisera sociolingvistik, artighetskonventioner och pragmatisk kompetens med koppling till spanskundervisningen.

2.
Spansk litteratur, från guldåldern till realismen, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • reflektera över, värdera och kritiskt granska vetenskapliga artiklar och texttolkningar, samt sammanfatta och kommunicera artiklarnas innehåll och sina reflektioner både muntligt och skriftligt på ett välargumenterat sätt
 • analysera spanskspråkig klassisk litteratur både ur historiska och litterära synvinklar
 • relatera litterära verk till estetiska, sociokulturella och politiska sammanhang samt identifiera såväl kännetecknande drag som avvikelser från epokens litterära praxis
 • reflektera över litteraturens roll i spanskundervisningen.

3.
1900-talets litteratur i Spanien och Spanskamerika, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • reflektera över, värdera och kritiskt granska vetenskapliga artiklar och texttolkningar, samt sammanfatta och kommunicera artiklarnas innehåll och sina reflektioner både muntligt och skriftligt på ett välargumenterat sätt
 • analysera spanskspråkig modern litteratur både ur historiska och litterära synvinklar
 • relatera litterära verk till estetiska, sociokulturella och politiska sammanhang samt identifiera såväl kännetecknande drag som avvikelser från epokens litterära praxis
 • reflektera över litteraturens roll i spanskundervisningen.

Innehåll

Kursen består av 3 delkurser.

Delkurser

1.
Människan, språket och samhället. Spansk sociolingvistik, 15 högskolepoäng

Delkursen introducerar de teoretiska grunderna för sociolingvistiska variationer i olika spansktalande samhällen. I delkursen diskuteras språkkontakt och flerspråkighet samt kodväxling. Den studerande blir även introducerad till pågående fenomen som språkdöd samt språkrevitalisering relaterade till minoritetsspråk i den spansktalande världen. Delkursen innehåller dessutom en introduktion till sociopragmatikens teori och metod där det aktuella forskningsläget inom romanska språk (spanska) vad gäller pragmatiska begrepp som artighet studeras. Särskilt fokus läggs på kopplingen mellan artighet, talakter och genus i allmänhet och på nätbaserade typer av kommunikation i synnerhet. I delkursen ingår även att genomföra en mindre undersökning inom ett språkvetenskapligt område med direkt koppling till spanskundervisningen.

2.
Spansk litteratur, från guldåldern till realismen, 7,5 högskolepoäng

Delkursen fokuserar på den spanska litteraturen från guldåldern till realismen. Tonvikten läggs vid litterär analys med anknytning till sociopolitiska och kulturella förhållanden, samt hur dessa presenteras i spanskundervisning. Genom ett urval texter i olika genrer utforskas relevanta epoker i den spanska litteraturhistorien med fokus på kännetecknande estetiska drag. Dessutom studeras i anslutning till dessa texter litteraturens roll i spanskundervisningen på gymnasienivå.

3.
1900-talets litteratur i Spanien och Spanskamerika, 7,5 högskolepoäng

Delkursen fokuserar på 1900-talets viktigaste litterära uttryck i Spanien och Spanskamerika. Huvudstudieobjektet utgörs av ett urval texter som representerar litteraturens tre stora uttrycksformer under detta århundrade: prosa, dikt och drama. Vidare studeras litteraturvetenskapliga begrepp som ligger till grund för litterär analys av dessa texter. Genom de litterära verken behandlas, ur historiska perspektiv, betydande händelser för Spaniens och Spanskamerikas samhällen. I anslutning till texterna reflekterar den studerande över litteraturens roll i spanskundervisningen på gymnasienivå.

Examinationsformer

Samtliga delkurser examineras genom bedömning av muntliga redovisningar och individuella skriftliga inlämningsuppgifter samt genom aktivt deltagande i seminarier.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs dels i föreläsningsform, dels i obligatorisk seminarieform där den studerande ska delta aktivt. Undervisningen sker på spanska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 22,5 hp

Betygsrapportering:
Moment 1: Människan, språket och samhället. Spansk sociolingvistik - 15 hp
Moment 2: Spansk litteratur, från guldåldern till realismen - 7,5 hp
Moment 3: 1900-talets litteratur i Spanien och Spanskamerika - 7,5 hp

Förkunskapskrav

 • Spanska I med didaktisk inriktning, 30 hp och Spanska II med didaktisk inriktning, 30 hp, varav 24 hp godkända vid registrering, inklusive delkurserna Skriftlig språkfärdighet och grammatik och Språkdidaktik IIA eller Språkdidaktik IIB

Övrigt

Kursen innehåller en fältdag vid en gymnasieskola.

För nätbaserad kurs krävs tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling.