Kursplan

Examensarbete för kandidatexamen i statsvetenskap

Kurskod
GSK2UJ
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Statsvetenskap (SKA)
Ämnesgrupp
Statsvetenskap
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Statsvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2E
Fastställd
Fastställd 2022-02-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-02-22.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • visa kunskap och förståelse inom en fördjupad del av huvudområdet statsvetenskap, inbegripet kunskap om dess vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder, samt orientering om relevanta och aktuella forskningsfrågor
  • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och undersöka ett statsvetenskapligt problem
  • visa förmåga att självständigt söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en statsvetenskaplig problemställning redovisat i en sammanställd uppsats
  • visa förmåga att tillämpa principer för god vetenskaplig framställning och rapportering genom att skriftligt redovisa en sammanställd uppsats och muntligt och individuellt försvara densamma med saklig argumentation i dialog med andra studenter
  • visa förmåga att inom ramen för uppsatsen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Innehåll

I kursen planeras, genomförs och försvaras ett examensarbete i statsvetenskap. Examensarbetet planeras och genomförs i samråd med handledare. I kursen ingår också att granska och genomföra opposition av annan students examensarbete.

Examinationsformer

Muntlig och skriftlig redovisning av examensarbete samt granskning av annan students examensarbete.

Arbetsformer

Handledning och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Betygsrapportering:

  • Muntlig och skriftlig redovisning, granskning examensarbete, 15 hp

Förkunskapskrav

  • 135 hp på grundnivå varav 60 hp inom huvudområdet statsvetenskap

Övrigt

Kursen motsvarar SK2016 och GSK2PW