Kursplan

Examensarbete för högskoleexamen i statsvetenskap

Kurskod
GSK2PU
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Statsvetenskap (SKA)
Ämnesgrupp
Statsvetenskap
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Statsvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1E
Fastställd
Fastställd 2021-04-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-01-17.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • visa grundläggande förmåga att formulera och planera en statsvetenskaplig undersökning, innefattande problemställning och forskningsdesign med teoretisk och/eller konceptuell förankring liksom adekvata metodval
  • visa grundläggande förmåga att söka, samla och värdera information och källmaterial inom det statsvetenskapliga området
  • visa grundläggande färdighet i att skriftligt och muntligt tillämpa principer för god vetenskaplig framställning och rapportering genom att författa en avgränsad uppsats inom statsvetenskap samt individuellt försvara denna genom saklig argumentation
  • visa grundläggande förmåga att genomföra en systematisk, kritisk och konstruktiv granskning av annat vetenskapligt arbete.

Innehåll

I kursen planeras, genomförs och försvaras ett avgränsat uppsatsarbete i statsvetenskap. Uppsatsen planeras och genomförs i samråd med handledare. I kursen ingår också att granska och genomföra opposition av annan students examensarbete. I kursens tränas studenten särskilt i förmågan att sätta en vetenskaplig ram för en statsvetenskaplig undersökning.

Examinationsformer

Muntlig och skriftlig redovisning av examensarbete samt granskning av annan students examensarbete.

Arbetsformer

Obligatoriska seminarier och handledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Betygsrapportering:
  • Muntlig och skriftlig redovisning, granskning examensarbete, 7,5 hp

Förkunskapskrav

  • 37,5 hp på grundnivå inom ämnet Statsvetenskap varav Samhällsvetenskapliga metoder I, 7,5 hp

Övrigt

Kursen motsvarar SK1063.