Kursplan

Internationella relationer

Kurskod
GSK2PS
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Statsvetenskap (SKA)
Ämnesgrupp
Statsvetenskap
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Statsvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2021-04-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-01-17.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • redogöra för teoretiska skolbildningar inom internationella relationer
  • visa förståelse för och kunna applicera teorier inom internationella relationer på aktuella internationalpolitiska händelser, samhällsutmaningar, problem och processer
  • tillämpa regler för vetenskapligt skrivande med avseende på formalia och struktur.

Innehåll

I kursen introduceras de stora teoretiska skolbildningarna inom internationella relationer såsom realism, liberalism, marxism och socialkonstruktivism. Dessutom behandlas alternativa skolbildningar inom disciplinen, så som feminism och postmodernism. I kursen ingår även en kort historisk översikt med relevans för den teoretiska utvecklingen inom disciplinen samt introduktion av teoretiska förutsättningar för analys, som används för att analysera internationella händelser, problem och processer.

Examinationsformer

Salstentamen och seminarium. Salstentamen kan ersättas av inlämningsuppgift.

Arbetsformer

Föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Betygsrapportering:

  • Salstentamen, seminarium, 7,5 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen motsvarar SK1054 och SK1057.