Kursplan

Offentlig förvaltning

Kurskod
GSK2PR
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Statsvetenskap (SKA)
Ämnesgrupp
Statsvetenskap
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Statsvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2021-04-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-01-17.
Reviderad
Reviderad 2022-01-21.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2022-01-21.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • redogöra för de centrala dragen i den offentliga förvaltningens roll och uppbyggnad i det svenska politiska systemet på lokal, regional och statlig nivå
  • redogöra för och tillämpa centrala förvaltningsteoretiska begrepp och perspektiv
  • visa förståelse för den offentliga tjänstemannens ansvar och betydelse i en demokrati
  • söka, samla in och analysera empiriskt material samt sakligt redogöra för problemställning, metodisk uppläggning och resultat.

Innehåll

I kursen introduceras den offentliga förvaltningens roll och organisation i svenska politiska systemet. Fokus riktas bland annat mot den svenska offentliga förvaltningens särdrag och uppbyggnad på olika politiska nivåer. Vidare behandlas centrala förvaltningspolitiska begrepp och perspektiv samt samtida trender och utmaningar. I kursen beaktas också tjänstemannens roll och betydelse i och för demokratin.

Examinationsformer

Salstentamen och seminarium. Salstentamen kan ersättas av inlämningsuppgift.

Arbetsformer

Föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Betygsrapportering:

  • Salstentamen, seminarium, 7,5 hp

Förkunskapskrav

  • 22,5 hp på grundnivå inom ämnet statsvetenskap

Övrigt

Kursen motsvarar SK1062.