Kursplan

Politik i Sverige och EU

Kurskod
GSK2PQ
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Statsvetenskap (SKA)
Ämnesgrupp
Statsvetenskap
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Statsvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2021-04-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-01-17.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • redogöra för och problematisera framväxten och förändringen av Europeiska Unionen (EU) på basis av grundläggande integrationsteoretiska perspektiv
  • redogöra för EU:s primära institutioner, deras inbördes relationer och hur de formella beslutsprocesserna fungerar
  • redogöra för grunderna i det svenska politiska systemet för politik på olika nivåer och sammanlänkningen med EU
  • visa förståelse för och problematisera maktdelningen mellan EU:s institutioner och medlemsstaterna
  • tillämpa regler för vetenskapligt skrivande med avseende på formalia och struktur.

Innehåll

Kursen belyser den historiska framväxten och förändringen av EU med fokus på integrationsprocesserna från olika integrationsteoretiska perspektiv. Vidare diskuteras och problematiseras de formella beslutsprocesserna och hur den formella maktdelningen fungerar mellan EU:s institutioner och mellan institutionerna och medlemsstaterna i relation till olika politikområden. Kursen presenterar även grunden för det svenska politiska systemet och olika nivåer av styrning. EU:s sammanlänkning med medlemsstaterna diskuteras med särskilt fokus på det svenska politiska systemet och dess konsekvenser ur ett demokrati- och medborgarperspektiv.

Examinationsformer

Salstentamen och seminarium. Salstentamen kan ersättas av inlämningsuppgift.

Arbetsformer

Föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Betygsrapportering:

  • Salstentamen, seminarium, 7,5 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen motsvarar SK1055.