Kursplan

Politiska system i jämförande perspektiv

Kurskod
GSK2PP
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Statsvetenskap (SKA)
Ämnesgrupp
Statsvetenskap
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Statsvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2021-04-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-01-17.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • visa grundläggande kunskaper om nyckelbegrepp och teorier inom jämförande politik
  • visa grundläggande kunskaper om olika staters politiska system och regimövergångar
  • ha kännedom om systematiska jämförelser mellan staters politiska system
  • visa grundläggande förståelse för olika institutionella förutsättningar som till exempel olika styrelseskick och valsystem.

Innehåll

Kursen behandlar olika sätt att organisera politiska system, hur stater fungerar samt hur stater kan jämföras med varandra. En genomgång sker av centrala begrepp och teorier kring och kategorisering av politiska system. Centrala teman som behandlas i jämförande perspektiv är politiska institutioner, olika typer av demokratiska och icke-demokratiska system samt demokratiseringsprocesser.

Examinationsformer

Salstentamen och seminarium. Salstentamen kan ersättas av inlämningsuppgift.

Arbetsformer

Föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Salstentamen, seminarium, 7,5 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen motsvarar SK1056.