Kursplan

Politiskt deltagande

Kurskod
GSK2PN
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Statsvetenskap (SKA)
Ämnesgrupp
Statsvetenskap
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Statsvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2021-04-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-01-17.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • redogöra för och problematisera grundläggande begrepp och teorier rörande olika former av politiskt deltagande, politiska partier samt politisk kultur
  • visa grundläggande kunskaper om de viktigaste förklaringsfaktorerna för politisk deltagande och olika former av organisering
  • problematisera aspekter av politiskt deltagande och dess roll i och för demokratin
  • tillämpa regler för vetenskapligt skrivande med avseende på formalia och struktur.

Innehåll

I kursen behandlas politiskt deltagande och dess roll och betydelse i och för demokratin. Dessutom studeras olika former av politiskt deltagande, hur deltagandet kan förklaras och hur det påverkar demokratins funktionssätt. En aspekt som behandlas är den politiska kulturens betydelse för det politiska deltagandet. I kursen ingår grundläggande begrepp och teorier rörande olika former för politiskt deltagande, politiska partier och intresseorganisationer samt politisk kultur.

Examinationsformer

Salstentamen och seminarium. Salstentamen kan ersättas av inlämningsuppgift.

Arbetsformer

Föreläsningar och obligatoriskt seminarium.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Betygsrapportering:

  • Salstentamen, seminarium, 7,5 hp.

Förkunskapskrav

  • 22,5 hp på grundnivå inom ämnet statsvetenskap