Kursplan

Politiska idéer

Kurskod
GSK2PM
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Statsvetenskap (SKA)
Ämnesgrupp
Statsvetenskap
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Statsvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2021-04-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-01-17.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för olika politiska idéer och deras historiska framväxt
  • visa förståelse för hur idétraditioner kan appliceras på samtida processer och samhällsutmaningar
  • skriftligen reflektera över och argumentera för grundläggande politiska begrepp, tankar och idéer.


Innehåll

I kursen introduceras centrala statsvetenskapliga begrepp och vetenskapsteoretiska traditioner. Vidare behandlas klassiska politiska ideologier med syfte att ge olika idémässiga och ideologiska perspektiv på centrala begrepp såsom demokrati, stat och rättvisa med fördjupning i marxism och liberalism. Olika ideologiska perspektiven diskuteras och hur dessa kan relateras till aktuell politisk debatt.

Examinationsformer

Salstentamen och seminarium. Salstentamen kan ersättas av inlämningsuppgift.

Arbetsformer

Föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Betygsrapportering:

  • Salstentamen, seminarium, 7,5 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen motsvarar SK1059.