Kursplan

Rysk folklore: Tro, magi och fruktan genom tiderna

Kurskod
GRY2LE
Poäng
10 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Ryska (RYA)
Ämnesgrupp
Ryska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ryska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2020-12-28.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-12-28.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • förklara och analysera skillnaden mellan folklore, populär- och masskultur samt redovisa folkloristikens innehåll och historia
  • redogöra för tongivande genrer och figurer i rysk folklore
  • analysera ritualer och deras utveckling över tid
  • beskriva och diskutera förhållande mellan den traditionella slaviska folktron och kristendom
  • redogöra för och analysera den vetenskapliga traditionen kring slavisk folklore samt samband mellan folkminnen och andra kulturtraditioner.

Innehåll

Kursen behandlar rysk folklore, dess viktigaste genrer, karaktärer och motiv samt deras utveckling över tid. Ett urval texter läses i översättning och diskuteras ur vetenskapligt perspektiv. Under kursen studeras förhållanden mellan folklore och modern populärkultur samt traditionella ritualer och deras återspegling i samtida rysk kultur och vardagsliv. Kursen behandlar även relationen mellan slaviska hedniska övertygelser och kristen tro. Vidare introduceras även den vetenskapliga traditionen om slavisk folklore.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande genom bedömning av aktivt deltagande i seminarier samt genom en essä.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av obligatoriska seminarier. Engelska används som undervisningsspråk.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på modul 1.

Betygsrapportering:
Modul 1: Seminarier – 7,5 hp
Modul 2: Essä – 2,5 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet. Undantag beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter GRY2LB.