Kursplan

Ryska II: Muntlig språkfärdighet

Kurskod
GRY285
Poäng
10 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Ryska (RYA)
Ämnesgrupp
Ryska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ryska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2019-03-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-03-11.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • initiera och aktivt delta i vardagliga samtal på ryska
  • på ryska muntligt redogöra för innehållet i enklare autentiska audio- och videoinspelningar
  • uttala de ryska språkljuden korrekt vad gäller intonation
  • diskutera innehållet och grammatiska strukturer i enklare texter på ryska
  • muntligt sammanfatta enklare texter på ryska.

Innehåll

I kursen tränas grundläggande språkfärdigheter som hör-, tal- och läsförståelse. Fokus ligger på muntlig kommunikation. Grammatikstudier ingår för att utveckla förmågan att behärska språkets struktur.

Examinationsformer

Den studerande examineras kontinuerligt genom bedömning av aktivt deltagande i seminarier samt genom ett avslutande muntligt prov.

Arbetsformer

Svenska och/eller engelska används som stödspråk, medan ryskan används i så stor utsträckning som möjligt som undervisningsspråk. Undervisningen sker i form av gruppövningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på modul 1.

Betygsrapportering:
Modul 1: Aktivt deltagande i seminarier - 7,5 hp
Modul 2: Muntligt prov - 2,5 hp

Förkunskapskrav

  • 30 hp i ryska inklusive kursen Ryska I: Grundläggande kurs 3, 15 hp på grundnivå. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter RY1029.