Kursplan

Arbetsrätt I

Kurskod
GRV2FC
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Rättsvetenskap (RVA)
Ämnesgrupp
Juridik och rättsvetenskap
Utbildningsområde
Juridiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2020-03-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-05-26.

Lärandemål

Kursens övergripande mål och syfte är att studenten ska kunna hantera vanligtvis förekommande frågeställningar inom det arbetsrättsliga området.

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för arbetsrättsliga regler samt juridisk metod.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • tillämpa relevanta rättskällor för att lösa vanligtvis förekommande problem inom det arbetsrättsliga området.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • reflektera över arbetsrättsliga regler och argument på en grundläggande nivå.

Innehåll

Kursen innehåller en introduktion till arbetsrätten, grundläggande juridisk metod, arbetsrättens källor och allmänna läror, diskriminering, anställningens tillkomst, anställningsformer och anställningens upphörande, anställningsskydd, reglering av anställningsförhållandets innehåll, arbetstagares arbetsskyldighet samt biförpliktelser. Kursen innehåller även en inledning till den kollektiva arbetsrätten, föreningsrätt, avtalsförhandlingar, stridsåtgärder, kollektivavtal, arbetstagarinflytande samt rättstvister.

Examinationsformer

Skriftlig salstentamen.

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet