Kursplan

Beskattningsrätt

Kurskod
GRV266
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Rättsvetenskap (RVA)
Ämnesgrupp
Juridik och rättsvetenskap
Utbildningsområde
Juridiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2019-02-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-05-18.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
  • visa god kunskap om och förståelse av de lagar och den rättspraxis som gäller för skattesystemet och beskattningen av tjänst, kapital och näringsverksamhet samt kunskap om taxeringsförfarandet och mervärdeskatt
  • identifiera och lösa juridiska problem rörande inkomstskatt och mervärdeskatt
  • förvärva ny kunskap gällande den rättsliga regleringen om inkomstskatt och mervärdeskatt

Innehåll

Kursen behandlar de tre stora inkomstslagen tjänst, kapital och näringsverksamhet. Dessutom behandlas två andra viktiga ämnen, taxeringsförfarandet och mervärdskatt.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen.

Arbetsformer

Föreläsningar och övningar.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • Handelsrättslig översiktskurs 15 hp
  • Ekonomistyrning, grundläggande, 7,5 hp, grundnivå
  • Extern redovisning, 7,5 hp, grundnivå

Övrigt

Studenten har rätt till fyra omtentamenstillfällen.
Kursen ersätter RV1003.