Kursplan

Portugisiska: Språk i samhället – teoretiska perspektiv

Kurskod
GPR2W2
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Portugisiska (PRA)
Ämnesgrupp
Portugisiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Portugisiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2022-04-26.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-04-26.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för olika sociolingvistiska perspektiv på språkets roll i samhället grundade i modern språkforskning
  • kritiskt reflektera över det portugisiska språkets roll i olika samhällskontexter
  • diskutera och problematisera grundläggande frågeställningar om det portugisiska språkets roll i samhället med utgångspunkt i språkforskning
  • identifiera material, definiera frågeställningar och använda grundläggande begrepp från sociolingvistisk forskning för att analysera språkbruk i en specifik samhällskontext

Innehåll

I kursen studeras olika perspektiv inom modern språkforskning med utgångspunkt i konkreta studier från portugisiskspråkiga kontexter, med speciellt fokus på sociolingvistiska perspektiv. I kursen behandlas teoretiska perspektiv på relationen mellan språk, språkliga former, attityder, identiteter och social position. Vidare diskuteras språkpolitiska och språkideologiska aspekter av det portugisiska språket i olika samhällskontexter. Studenterna får möjlighet att fördjupa sig i en specifik kontext och analysera dynamiken mellan olika språk och språkliga varieteter ur ett samhällsperspektiv. I kursen ingår även att granska medstuderandes uppgifter.

Examinationsformer

  • Aktivt deltagande i seminarier
  • Skriftliga inlämningsuppgifter

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är obligatoriska seminarier samt diskussionsforum och självständigt arbete med fallstudier. Undervisningsspråket är portugisiska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på båda modulerna.


Betygsrapportering:
  • Skriftliga inlämningsuppgifter - 4 hp
  • Aktivt deltagande i seminarier - 3,5 hp

Förkunskapskrav

  • 60 hp inom huvudområdet Portugisiska