Kursplan

Det nutida Brasilien: Litteratur och samhälle

Kurskod
GPR279
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Portugisiska (PRA)
Ämnesgrupp
Portugisiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Portugisiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2019-03-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-03-01.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för politiska och socioekonomiska händelser som format samhällsutvecklingen i Brasilien från sent 1800-tal och fram till idag
  • reflektera över Brasiliens samhällsutveckling i förhållande till omvärlden och analysera jämlikhets-, jämställdhets- och hållbarhetsaspekter
  • genomföra litterära textanalyser som problematiserar verkens innehåll i relation till deras historiska och sociokulturella kontext
  • söka, samla, tolka och sammanställa relevant information i egen muntlig och skriftlig produktion.

Innehåll

Kursen innehåller studier av skönlitterära texter, filmatiseringar, sakprosa och annat samtidsmaterial som belyser Brasiliens samhällsutveckling från sent 1800-tal till idag. Fokus ligger på ett närstudium av ett urval representativa skönlitterära texter, vars innehåll sätts i relation till viktiga historiska och sociopolitiska händelser såsom avskaffandet av slaveriet, den nya republiken, diktatur, demokrati och migration. Under kursen diskuteras även samhällsutvecklingen utifrån jämlikhets-, jämställdhets- och hållbarhetsaspekter.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar med skriftliga underlag samt ett aktivt deltagande i diskussionerna på seminarierna.

Arbetsformer

Arbetsformerna är föreläsningar och obligatoriska seminarier. Engelska och/eller svenska används som undervisningsspråk.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet samt engelska 6. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Övrigt

Ersätter PR1012.