Kursplan

Professionellt lärarskap och skolutveckling (varav 10 hp VFU)

Kurskod
GPG2VW
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för lärarutbildning
Ämnestillhörighet
Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp
Pedagogik
Utbildningsområde
Verksamhetsförlagd utbildning, 67%
Undervisningsområdet, 33%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2022-03-15.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-03-15.

Lärandemål

-

Delkurser

1.
Utvecklingsarbete, 5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskap om olika modeller för och teorier om utvärdering och skolutveckling genom att, utifrån arbetet i skolan, kritiskt granska olika modeller för och teorier om utvärdering och utvecklingsarbete,
 • visa kunskap om utbildning för hållbar utveckling och professionellt lärarskap genom att värdera och kommunicera hållbarhet och professionalitet i rollen som lärare och i samspel med andra,
 • visa kunskap om olika vetenskapliga metoder och arbetssätt för såväl uppföljning av elevers lärande som lärares undervisning,
 • visa förmåga att formulera ett bidrag till en hållbar utveckling av lärarprofessionen och av skolans förbättringsarbete genom att kritiskt och självständigt tillämpa och reflektera över relevanta forskningsresultat samt egna och andras pedagogiska erfarenheter,
 • visa förmåga att tillämpa vetenskaplig metod genom att använda intervjuer, systematisera och dra slutsatser om skolutveckling.

2.
VFU 3, 10 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa förmåga att möta eleverna i det egna undervisningsämnet genom att utgå från elevernas behov och intressen, elevers utveckling, frågor om identitet, sexualitet och relationer samt skolans värdegrund,
 • visa förmåga att självständigt planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning utifrån gällande styrdokument och tydliggjorda ämnesdidaktiska val, med stöd av forskning, i syfte att främja alla elevers lärande och utveckling,
 • visa förmåga att självständigt och kritiskt analysera, diskutera och reflektera över den egna och andras undervisning i relation till utbildning för hållbar utveckling och professionellt lärarskap,
 • visa förmåga att i överensstämmelse med skolans värdegrund samarbeta och utveckla goda relationer med elever, medarbetare i den pedagogiska verksamheten inklusive APL-handledare och vårdnadshavare,
 • visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten självständigt utveckla färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen,
 • visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för elevers lärprocesser och bidra konstruktivt i det kollegiala samarbetet,
 • visa förmåga till etiskt och professionellt förhållningssätt vid bedömning och dokumentation av elevers kunnande samt förmåga att stödjande kommunicera med elever om bedömning.

Innehåll

-

Delkurser

1.
Utvecklingsarbete, 5 högskolepoäng

I delkursen studeras olika modeller för och teorier om utvärdering och utvecklingsarbete gällande såväl den enskilda lärarens arbete som det organisationsövergripande arbetet. I kursen behandlas hur lärare och skolledare kan förhålla sig till hur verksamheten kan utvärderas och systematiskt utvecklas, från enskilda didaktiska moment till utbildningssystemet, och genom användning av olika modeller för att analysera, utvärdera och utveckla undervisning. Den studerande fördjupar sin förmåga att använda intervju som vetenskaplig metod och på att systematiskt analysera data i syfte att vara delaktig i att bygga en hållbar skola på vetenskaplig grund. Delkursen har särskilt fokus på hållbarhet och professionellt lärarskap.

2.
VFU 3, 10 högskolepoäng

I de verksamhetsförlagda studierna möter den studerande professionella utmaningar kopplade till den egna undervisningen i ämnet och skolans övriga verksamhet. Delkursen har fokus på hållbarhet och professionellt lärarskap. Under kursen utvecklar den studerande den egna undervisningen med stöd av utvärderingar. Den studerandes egen dokumentation från de verksamhetsförlagda studierna används som underlag för reflektion över den egna utvecklingen på väg mot läraryrket samt som stöd för att kunna göra omdömesgilla didaktiska val.

Examinationsformer

Delkurs ”Utvecklingsarbete” examineras genom muntlig och skriftlig presentation och diskussion av seminarieuppgifter samt genom skriftliga inlämningsuppgifter.

Delkurs ”VFU 3” examineras genom verksamhetsförlagd utbildning samt genom muntlig och skriftlig presentation och diskussion av uppgifter.

Arbetsformer

Delkursen ”Utvecklingsarbete” har arbetsformerna föreläsningar, seminarier, workshop och studiegruppsträffar.

Delkursen ”VFU 3” har arbetsformerna seminarier, pararbete och verksamhetsförlagd utbildning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
För betyget Väl godkänd på kursen krävs Väl godkänd på delkurs 2, 10 hp samt minst betyget Godkänd på delkurs 1, 5 hp.

Förkunskapskrav

 • Didaktik och läroplansteori 15 hp
 • Undervisning och ledarskap (varav 10 hp VFU) 15 hp

Övrigt

Nätbaserad kurs, innehåller obligatoriska campusträffar.

Student som underkänts i mål knutna till kursens verksamhetsförlagda utbildning har rätt att genomgå ytterligare en VFU-period, dock inte fler än två sammanlagt.