Kursplan

Utveckling och lärande för ämneslärare inriktning gymnasieskolan (varav 7,5 hp VFU)

Kurskod
GPG2EH
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för lärarutbildning
Ämnestillhörighet
Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp
Pedagogik
Utbildningsområde
Undervisningsområdet, 50%
Verksamhetsförlagd utbildning, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2020-02-24.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-08-31.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar kunskaper om ungdomars utveckling och lärande utifrån olika teoretiska perspektiv. Vidare syftar kursen till att den studerande fördjupar sin didaktiska förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin egen undervisning samt att utveckla sitt pedagogiska ledarskap.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • visa kunskaper om och aktivt verka för skolans värdegrund och samhällsuppdragets intentioner samt reflektera över och analysera och värdera detta i förhållande till elevers utveckling och lärande
  • visa kunskaper om olika didaktiska och teoretiska perspektiv på lärande, utveckling och kunskap samt visa förståelse för hur dessa kan leda till ämneslärares olika förhållningssätt i den pedagogiska verksamheten
  • visa kunskaper om hur elevers lärande och utveckling påverkas, begränsas och möjliggörs av skilda kognitiva, sociala, kulturella och ekonomiska förutsättningar
  • visa förmåga att självständigt och i samarbete med verksamma lärare planera, genomföra och utvärdera undervisning inom sitt andraämne (enligt vald ämneskombination) i relation till grupp, individ och verksamhetens förutsättningar
  • visa förmåga att, såväl i tal som i skrift, argumentera för val av innehåll och arbetsformer i den egna undervisningen samt beskriva och reflektera över den egna utvecklingen till lärare utifrån ett kunskapsteoretiskt perspektiv
  • visa förmåga att använda digitala lärresurser, reflektera över olika digitala lärresursers möjligheter och begränsningar i den pedagogiska verksamheten samt beakta elevers erfarenheter från digitala kulturer och sociala medier och deras betydelse för utveckling och lärande.

Innehåll

I kursen studeras utveckling och lärande i relation till den pedagogiska verksamheten och ämnesdidaktiska frågeställningar. Elevers utveckling och lärande sätts i relation till teorier om ungdomars uppväxt och uppväxtvillkor med fokus på elevers skiftande kognitiva, sociala, kulturella och ekonomiska förutsättningar. Den studerande kopplar den egna undervisningen till elevers erfarenheter och därigenom bidra till utvecklingen av de digitala och sociala mediernas betydelse för elevers lärande.

Kursen ger även den studerande möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till teknikburna kunskapsprocesser i gymnasiet genom att belysa deras möjligheter och utmaningar i den pedagogiska verksamheten. Kursens utbildningsvetenskapliga innehåll integreras med den verksamhetsförlagda utbildningen för att ge möjlighet att studera utveckling och lärande inom ramen för det ämnesområde som behandlas inom den studerandes andra ämne. Under kursen möter den studerande didaktiska och pedagogiska frågeställningar kopplade till sin egen undervisning under den verksamhetsförlagda delen av kursen. Dessa frågeställningar lyfts fram, preciseras och analyseras vid de uppföljande högskoleförlagda studierna med stöd av relevant litteratur inklusive forskningsartiklar.

Examinationsformer

Examination sker genom kontinuerlig bedömning av studenternas skriftliga och muntliga framställningar samt en examinationsuppgift. Den studerande bedöms också fortlöpande vid den verksamhetsförlagda utbildningen.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar samt obligatoriska seminarier, workshops, grupparbete, och verksamhetsförlagd utbildning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Muntliga och skriftliga redovisningar, VFU, 15 hp

Förkunskapskrav

  • Didaktik och ledarskap för ämneslärare inriktning gymnasieskolan 15 hp (inkl 7,5 hp VFU) och 60 hp i det andra ämnet

Övrigt

I kursen ingår en obligatorisk träff om max tre dagar på campus.

Självständig undervisning genomförs i den studerandes andra ämne. Student som underkänts i mål knutna till kursens verksamhetsförlagda utbildning har rätt att genomgå ytterligare en VFU-period, dock inte fler än två sammanlagt.

Kursen motsvarar GPG24S.