Kursplan

Arbetsmiljö- grunder och regler för personalarbete

Kurskod
GPA2K7
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Personal och arbetsliv (PEE)
Ämnesgrupp
Ledarskap, organisation och styrning
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Personal och arbetsliv1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2020-09-24.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-10-08.

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att den studerande ska tillägna sig grundläggande kunskaper och färdigheter som en personalvetare behöver för att stödja organisationen att förebygga arbetsmiljörisker och främja en god arbetsmiljö

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • beskriva grundläggande begrepp och roller inom ämnesområdet arbetsmiljö
  • redogöra för övergripande arbetsmiljölagstiftning och rättspraxis inom arbetsmiljöområdet
  • redogöra för olika aktörer och ansvarsfördelningar inom arbetsmiljöområdet och visa en förståelse för risker på arbetsplatser

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • analysera arbetsmiljöproblematik och risker i arbetsmiljön utifrån systematiskt arbetsmiljöarbete
  • argumentera över ansvarsfördelning och roller i relation till personalarbetet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • relatera arbetsmiljöfrågor till övrigt personalarbete.

Innehåll

I kursen behandlas det systematiska arbetsmiljöarbetet ur ett fysiskt samt organisatoriskt och socialt perspektiv. Inom varje perspektiv behandlas problematik och exempel, lagar och aktörer inom arbetsmiljöområdet. Samband mellan arbetsmiljöområdets delar, hur de påverkar varandra och tillsammans utgör en helhet behandlas i relation till arbetslivets komplexitet och personalarbetarens yrkesroll så som att systematiskt arbeta med förebyggande åtgärder och rehabilitering. Kursinnehållet knyts till personalarbete genom övningsexempel.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 4 hp
Skriftlig reflektion i grupp 2 hp
Seminarier 1,5 hp

Arbetsformer

Föreläsningar, redovisningar samt obligatoriska seminarier och övningar.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

På de olika delmomenten kan något av följande betyg erhållas:

Skriftlig tentamen: U-VG
Skriftlig inlämningsuppgift: U-G
Seminarier U-G

För betyget Väl Godkänd krävs betyget Väl godkänd på skriftlig tentamen.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter GPA257.