Kursplan

3D-CAD – grundkurs

Kurskod
GMT338
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Maskinteknik (MTA)
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1GXX
Fastställd
Fastställd 2023-02-23.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2023-04-23.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • tillämpa grunderna inom solidmodellering
  • tolka och skapa 2D-ritningar
  • skapa sprängskisser

Innehåll

Kursen inleds med en grundläggande genomgång av tillämpningsområden
för CAD som konstruktionsverktyg varefter grunderna inom relevant
ritteknik gås igenom.
Efter detta demonstreras det övergripande användargränssnittet i det
CAD-program som används i kursen.
I nästa steg förklaras de olika grundläggande verktyg som behövs för att
utföra modellering och ritningsframtagning. Arbetet med programvaran
innefattar modellering av enskilda detaljer och hopmontering av desamma.
För att skapa tydlighet i en komplex 3D-modell får studenten utföra
sprängskisser.

Examinationsformer

  • Salstentamen
  • Inlämningsuppgift

Betyg

Som betygsskala på hel kurs används U, 3, 4, 5.

Betyg rapporteras enligt följande:

  • Salstentamen - 2,5 hp | U–G
  • Inlämningsuppgift - 5 hp | U, 3, 4, 5

Behörighet

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med andra kurser med motsvarande innehåll.

Om studenten har ett beslut/rekommendation om riktat pedagogiskt stöd från Högskolan Dalarna på grund av funktionsnedsättning, har examinator rätt att anpassa examinationen. Examinator avgör utifrån kursplanens mål om examinationen kan anpassas i enlighet med beslutet/rekommendationen.