Kursplan

Matematik 1b för grundlärare 4-6

Kurskod
GMD2HJ
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för lärarutbildning
Ämnestillhörighet
Matematikdidaktik (MDI)
Ämnesgrupp
Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen
Utbildningsområde
Naturvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2020-08-27.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-08-27.
Reviderad
Reviderad 2020-09-16.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2020-09-16.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • problematisera matematikdidaktiska begrepp, teorier och perspektiv om undervisning i matematik som utvecklar elevers matematiska kompetenser
  • med grund i aktuella styrdokument, litteratur och undervisningsmaterial planera för och motivera undervisning i årskurserna 4–6 som utvecklar elevers matematiska förmågor
  • beskriva grundläggande geometriska begrepp, satser och metoder med hjälp av olika uttrycksformer, som utgör baskunskaper för undervisning i årskurserna 4–6
  • använda grundläggande begrepp, satser och metoder för att lösa uppgifter inom området geometri
  • föra och följa matematiskt grundade resonemang i förhållande till kursens innehåll och uppgifter samt bearbeta och uttrycka matematiskt innehåll med hjälp av digitala verktyg
  • skriftligt och muntligt kommunicera kursens innehåll, anpassat till situation
  • utifrån olika förutsättningar för undervisning göra didaktiska val samt kritiskt granska och argumentera för dessa.

Innehåll

I kursen behandlas forskning om hur elever i årskurs 4 – 6 utvecklar sina matematiska förmågor och matematiska förmågor och hur undervisning som bidrar till denna utveckling kan planeras, genomföras och följas upp.

Tonvikt läggs under kursen på den studerandes egna matematiska förmågor, kunskaper och utvecklandet av ett matematiskt språk inom området geometri.

Examinationsformer

Examination sker genom muntliga och skriftliga redovisningar under seminarier samt salstentamen.

Arbetsformer

Föreläsningar samt obligatoriska seminarier och uppgifter som bearbetas enskilt och/eller i grupp.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Muntliga och skriftliga redovisningar, tentamen, 7,5 hp.

Förkunskapskrav

  • Områdesbehörighet 6b/A6b eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Kursen innehåller en till två fältdagar i årskurs 4–6 samt en obligatorisk campusträff om en till två dagar.

Kursen motsvarar MD1057.