Kursplan

Geometri

Kurskod
GMD2H4
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för lärarutbildning
Ämnestillhörighet
Matematikdidaktik (MDI)
Ämnesgrupp
Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen
Utbildningsområde
Naturvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2020-06-08.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-01-18.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa kännedom om definitioner och satser i euklidisk geometri,
  • bevisa grundläggande satser i euklidisk geometri,
  • använda postulat, definitioner och satser för att lösa geometriska problem,
  • visa förståelse för matematikens logiska och axiomatiska natur,
  • lösa problem med räta linjer och cirklar i analytisk geometri,
  • hantera och värdera ett datorprogram i geometri,
  • visa kännedom om några definitioner och satser i icke-euklidisk geometri
  • använda digitala verktyg alternativt programmering på ett för kursen ändamålsenligt sätt.

Innehåll

Kursen inleds med geometrins historia. Därefter behandlas grundläggande begrepp och samband i trianglar och cirklar såsom kongruens, likformighet, Pythagoras sats och trigonometri i trianglar. Vidare behandlas postulat, definitioner och satser i euklidisk geometri samt i geometrisk problemlösning. En laboration med digitala verktyg genomförs. Avslutningsvis behandlas analytisk och icke-euklidisk geometri.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftliga och muntliga redovisningar, inlämningsuppgifter och salstentamen.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar, obligatoriska seminarier samt uppgifter som bearbetas enskilt eller i grupp.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Betygsrapportering:

  • Skriftliga och muntliga redovisningar, inlämningsuppgifter, tentamen, 7,5 hp.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet samt Matematik 3c eller Matematik D

Övrigt

För studenter i nätbaserad kurs krävs en godtagbar nätuppkoppling och verktyg för kommunikation med ljud och bild via internet. Kursen motsvarar MD1102.