Kursplan

Nära vård och omsorg i samverkan

Kurskod
GMC2ZF
Poäng
4,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för hälsa och välfärd
Ämnestillhörighet
Medicinsk vetenskap (MCA)
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Omvårdnad1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2022-12-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-12-12.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:


Kunskap och förståelse

 • redogöra för och diskutera Nära vård och omsorg ut ett teoretiskt och praktiskt perspektiv.
 • redogöra för samspel mellan organisatoriska och sociala faktorer som är av betydelse för Nära vård och omsorg.


Färdighet och förmåga

 • förklara centrala definitioner och begrepp för personcentrering, hälsofrämjande och förebyggande arbete.
 • praktiskt tillämpa relevanta definitioner och begrepp för kvalitetsutvecklingsarbete inom Nära vård och omsorg.


Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt värdera och förstå samverkan i komplexa organisationer inom Nära vård och omsorg.

 

Innehåll

Kursen behandlar betydelsen av omställningen till en Nära vård och omsorg ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. Huvudteman för kursen är:

 • personcentrering och dess betydelse för Nära vård och omsorg
 • betydelsen av samverkan, team och ledarskap inom Nära vård och omsorg
 • hälsofrämjande och förebyggande arbete med fokus på egenvård
 • vetenskaplig evidens och kritisk granskning av vetenskapliga artiklar.

Examinationsformer

 • Seminarium
 • Individuell inlämningsuppgift

Betyg

Som betygsskala på hel kurs används U–G.

Betyg rapporteras enligt följande:

 • Nära vård och omsorg i samverkan - 4,5 hp | U–G

Behörighet

 • Grundläggande behörighet. För uppdragsutbildning gäller dock undantag från kravet om grundläggande behörighet, SFS 2002:760, enligt vilken det är uppdragsgivare som utser kursdeltagare.

Övrigt

Kursen ges som uppdragskurs i samarbete med Regioner och Kommuner och eventuellt andra intressenter inom Vård och Omsorg.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med andra kurser med motsvarande innehåll.

Om studenten har ett beslut/rekommendation om riktat pedagogiskt stöd från Högskolan Dalarna på grund av funktionsnedsättning, har examinator rätt att anpassa examinationen. Examinator avgör utifrån kursplanens mål om examinationen kan anpassas i enlighet med beslutet/rekommendationen.