Kursplan

Anatomi och fysiologi II

Kurskod
GMC2M2
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för hälsa och välfärd
Ämnestillhörighet
Medicinsk vetenskap (MCA)
Ämnesgrupp
Medicin
Utbildningsområde
Medicinska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2021-02-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-02-09.
Reviderad
Reviderad 2021-06-24.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2021-06-24.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • beskriva människans anatomi och fysiologiska processer avseende: matspjälkning och näringshantering, nervsystemet, hormonella system, njurar och urinvägar, rörelseapparaten samt fortplantning
  • beskriva den friska kroppens anpassningar för att upprätthålla homeostas
  • beskriva den friska kroppens fysiologiska förändringar under livscykeln
  • genomföra patientförflyttningar med hänsyn tagen till ergonomiska principer och patientens situation samt reflektera över ett professionellt förhållningssätt i samband med förflyttningar.

Innehåll

I kursen studeras människokroppens matspjälkning och näringshantering, nervsystemet, sinnesorganen, hormonella system, urinvägssystemet, rörelseapparaten, fortplantningen samt reglering av kroppens homeostas. Vidare studeras anatomiska och fysiologiska förändringar vid stigande ålder samt arbetsteknik och förhållningssätt vid förflyttningar.

Examinationsformer

Salstentamina, duggor, seminarium och praktiskt prov.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar, seminarier, praktiska färdighetsträningar.

Betyg

Som betygsskala används U - G.

Betygsrapportering:

  • Moment 1: Nervsystemet och endokrinologi, 3 hp
  • Moment 2: Matspjälkningsapparaten och näringshantering samt njurar och utsöndring, 3 hp
  • Moment 3: Reproduktion, 0,5 hp
  • Moment 4: Rörelseapparaten, 0,5 hp
  • Moment 5: Patientförflyttning, 0,5 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2

Övrigt

Kursen ingår i sjuksköterskeprogrammet. Kursen motsvarar GMC22H.