Kursplan

Byggmatematik

Kurskod
GMA2EY
Poäng
5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Matematik (MAA)
Ämnesgrupp
Matematik
Utbildningsområde
Naturvetenskapliga området, 100%
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för information och teknik 2020-03-04.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-03-04.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • utföra numeriska beräkningar med tal i t ex decimalform, bråkform och potensform,
 • använda korrekta närmevärden och göra överslagsberäkningar,
 • förstå och hantera begreppen procent, promille och ppm,
 • använda kvadratrötter vid beräkningar,
 • förstå och använda de vanligaste enheterna och symbolerna vid byggtekniska tillämpningar,
 • lösa enklare ekvationer,
 • hantera formler,
 • utföra geometriska beräkningar på 2- och 3-dimensionella kroppar,
 • använda olika skalor och likformighet,
 • grunderna i trigonometri.
 • förstå och använda enkla statistiska begrepp

Innehåll

Kursen startar med räkneregler som t ex decimaltal, bråk, kvadratrötter och potenser. Speciellt behandlas avrundning, närmevärden och överslagsräkning samt begreppen, procent, promille och ppm. Enheter, symboler och skalor som är vanliga inom byggtekniska tillämpningar introduceras. I kursens andra del fokuseras på elementär algebra: ekvationer och formelhantering, geometri: likformighet, vinklar, triangelberäkning, cirklar samt area- och volymberäkning. Kursen avslutas med att behandla enkare funktioner och statistiska grundbegrepp.

Examinationsformer

En skriftlig tentamen 5 hp.

Arbetsformer

Föreläsningar och övningar.

Betyg

Som betygsskala används U–G.

Förkunskapskrav

 • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen ersätter MA1036.

Kursen kan ej tillgodoräknas inom en högskoleingenjörsexamen.
Kursen kan inte räknas in i en högskoleexamen tillsammans med kurserna “Matematik 1 för tekniker“ och “Matematik 2 för tekniker“.