Kursplan

Projektarbete inom medieproduktion, fördjupningskurs

Kurskod
GLP2WP
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp
Medieproduktion
Utbildningsområde
Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2022-06-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-06-13.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redovisa och argumentera för en teoretiskt anknuten produktionsplan som innehåller såväl ekonomisk budget som tidsplan
  • självständigt initiera, planera, leda, genomföra och redovisa ett avancerat medieproduktionsprojekt för en definierad målgrupp
  • i skriftlig form redovisa och kritiskt förhålla sig till medieutbildning och yrkesmässig medieproduktion.

Innehåll

I kursen behandlas såväl teoretiska som praktiska aspekter av att på eget initiativ genomföra ett projektarbete inom medieproduktion.

Examinationsformer

Kursen examineras genom aktivt deltagande vid seminarier och handledning, samt en produktionsplan och rapport med medieproduktion som redovisas muntligt och skriftligt.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar samt obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Modul 1: Muntlig pitch och produktionsplan - 4,5 hp
Modul 2: Skriftlig rapport och muntlig presentation - 10,5 hp

För VG på hela kursen krävs VG på modul 1 och 2.

Förkunskapskrav

  • 90 hp inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion inklusive kurserna Inspelning i studio, 7,5 hp eller Inspelning i studio för Musik- och ljuddesign 7,5 hp eller Audiovisuell gestaltning , 7,5 hp samt Vetenskaplig uppsats i Ljud- och musikproduktion, 7,5 hp eller Examensarbete för högskoleexamen i Musik- och ljuddesign, 15 hp, eller Självständigt arbete med metod, 15 hp (MIUN) eller Examensarbete för högskoleexamen i Musik och Ljuddesign, 15 hp (LNU)

Övrigt

Ersätter GLP2WC