Kursplan

Inspelning i studio

Kurskod
GLP2QU
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp
Medieproduktion
Utbildningsområde
Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2021-06-30.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-06-30.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa kunskap om inspelningsstudions uppbyggnad och funktioner
  • genomföra produktionsanalyser av förelagda musikinspelningar, i såväl muntlig som skriftlig form
  • planera, genomföra och redovisa en mångkanalsinspelning i studio med akustiska musikinstrument.

Innehåll

Kursen behandlar studioinspelningens förutsättningar och procedurer. I centrum står flerkanalsinspelning av musik med företrädesvis akustiska instrument. Studenten planerar, genomför och redovisar produktioner där moment som planering, inklusive iordningsställande av studion, inspelning och mixning förekommer. Studenten genomför också en musikinspelningsanalys.

Examinationsformer

Kursen examineras genom muntliga och skriftliga seminarie- och laborationsredovisningar samt självständigt genomförda ljudproduktioner med tillhörande skriftliga rapporter.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar, laborationer, seminarier och genomförande av ljudproduktioner.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

En förutsättning för betyget Väl godkänd är att de examinerande uppgifterna lämnas in inom föreskriven tid.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen, krävs betyget Väl godkänd på modul 3 och 4.

Betygsrapportering:
Modul 1: Laborationer - 1,5 hp (U-G)
Modul 2: Studioproduktion 1 - 2 hp (U-G)
Modul 3: Studioproduktion 2 - 2 hp (U-VG)
Modul 4: Musikinspelningsanalys - 2 hp (U-VG)

Förkunskapskrav

  • 15 hp inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion

Övrigt

Ersätter GLP29X.

Denna kurs kan inte användas i en examen tillsammans med kursen Inspelning i studio för Musik- och ljuddesign.