Kursplan

Möten med skilda musikgenrer för Musik- och ljuddesign

Kurskod
GLP2MU
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp
Medieproduktion
Utbildningsområde
Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2021-03-02.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-03-02.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • med egna ord och på ett välstrukturerat sätt diskutera musik och musikproduktion i relation till teoretiska perspektiv på och vetenskapliga studier om musikgenrer och genrebegreppet
  • planera, genomföra och presentera ett fältarbete vid en musikhändelse, samt diskutera och problematisera denna som musikalisk, social och kulturell företeelse
  • planera, genomföra och redovisa en produktion med musik i en vald genre.

Innehåll

I kursen möter studenten musik och musiker från olika miljöer och kulturer, med stöd i litteratur om genrebegreppet, kulturvetenskaplig musikforskning samt inspelningar. I kursen ingår moment om etnografiskt fältarbete, audiovisuell presentation samt en egen inspelningsproduktion i en för studenten mindre känd genre.

Examinationsformer

Kursen examineras genom skriftliga och audiovisuella inlämningsuppgifter samt en musikproduktion med tillhörande skriftlig dokumentation. Som en del av examineringen ingår också att muntligt och skriftligt reflektera över egna och andras texter i forumdiskussioner och seminarier.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar och workshops/frågestunder samt obligatoriska seminarier, forumdiskussioner och audiovisuellt produktionsarbete.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget Väl Godkänt (VG) på hela kursen, krävs VG på modul 3 samt minst en av de övriga modulerna.
För att kunna få VG på vardera modul måste de examinerande uppgifterna vara inlämnade inom föreskriven tid.

Betygsrapportering:
Modul 1: Introduktion till genrebegreppet - 1 hp
Modul 2: Fältarbete om en musikgenre - 3 hp
Modul 3: Musikproduktion i en vald genre - 3,5 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter GLP29W.
Motsvarar kursen Möten med skilda musikgenrer, 7,5 hp.