Kursplan

Ljudteori

Kurskod
GLP2FP
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp
Medieproduktion
Utbildningsområde
Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2020-02-26.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-02-26.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • på ett välstrukturerat sätt och med egna ord i skrift visa grundläggande kunskaper om ljudets fysikaliska egenskaper och lyssnandets funktioner
  • visa kunskap om akustikens viktigaste begrepp
  • i ord och handling visa insikter om rumsakustikens betydelse i samband med inspelningar.

Innehåll

I kursen behandlas den fysikaliska processen i samband med ljudets uppkomst och fortplantning. Rumsakustikens inverkan på inspelning och uppspelning betonas särskilt.

Examinationsformer

Modul 1examineras genom en skriftlig vetenskaplig rapport och ett muntligt redovisningsseminarium.
Modul 2 examineras genom labbrapporter och en hemtenta.
Modull 3 examineras genom en praktisk uppgift och ett muntligt redovisningsseminarium.

Arbetsformer

Arbetet på kursen bedrivs genom föreläsningar, laborationer, litteraturläsning och egna ljudproduktioner.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

En förutsättning för betyget Väl godkänd är att de examinerande uppgifterna lämnas in inom föreskriven tid.

Betygsrapportering:
Modul 1: Vetenskapligt förhållningssätt och skrivande (2 hp)
Modul 2: Akustik (4 hp)
Modul 3: Tillämpad akustik (1,5 hp)

Förkunskapskrav

  • Introduktion till medieproduktion, 7,5 hp på grundnivå

Övrigt

Ersätter LP1057.