Kursplan

Audiovisuellt berättande

Kurskod
GLP23B
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp
Medieproduktion
Utbildningsområde
Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2018-06-18.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-06-18.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för tongivande inslag i det audiovisuella berättandets historia med särskild fokus på musikvideo
  • hantera ett urval verktyg för inspelning och bearbetning inom audiovisuell produktion
  • reflektera över etiska aspekter relaterade till musikvideoproduktion
  • genomföra produktioner, i grupp och individuellt.

Innehåll

I kursen introduceras audiovisuellt berättande som ett tekniskt, estetiskt och etiskt kunskapsområde genom en undersökning av musikvideogenren. En översikt presenteras av musikvideons historia, som utgör utgångspunkt för ett antal produktionsuppgifter av mindre omfattning. Utifrån estetiska och etiska perspektiv presenterar studenten en “audiovisuell essä“ som undersöker ett självvalt område i genren musikvideo. Ett produktionsarbete genomförs i grupp som leder till en egen tolkning av en låt i musikvideoformat. I kursen värderar och diskuterar studenten ett produktionsprojekt som utförts av en kurskamrat.

Examinationsformer

Kursen examineras genom en egen redigering av inspelat material, en praktisk tentamen i form av en enklare produktionsuppgift samt en etiskt reflekterande analys.

Arbetsformer

Arbetet på kursen bedrivs genom föreläsningar, seminarier och laborationer.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

En förutsättning för betyget Väl godkänd är att de examinerande uppgifterna lämnas in inom föreskriven tid.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 9 hp.

Betygsrapportering:
Modul 1: Produktionsverktyg - 6 hp
Modul 2: Audiovisuell gestaltning - 6 hp
Modul 3: Historia, estetik, etik - 3 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter LP1084.

Kursen kan inte användas i en examen samtidigt som någon av kurserna LP1017, LP1047 och LP1050.