Kursplan

Kinesiska: Det kinesiska samhället

Kurskod
GKI2Q9
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Kinesiska (KIA)
Ämnesgrupp
Kinesiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Kinesiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2021-05-26.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-05-26.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • diskutera de framväxande trenderna i det moderna kinesiska samhället (från år 1912 till idag)
  • diskutera ett urval givna teman ur olika perspektiv
  • reflektera över och argumentera för sina tolkningar av framväxande trender i det moderna kinesiska samhället
  • söka, sammanställa och analysera information med ett för kursen relevant tema.

Innehåll

Kursen ger en bred översikt av samhällsutvecklingen ur olika perspektiv och introducerar teman som belyser Kinas samhällsutveckling från år 1912 till idag. Fokus ligger på det föränderliga samhällsklimatet. Ett urval representativa akademiska texter på både engelska och kinesiska diskuteras, och innehållet sätts i relation till viktiga sociokulturella företeelser såsom kön, kommunikation, utbildning och språk.

Examinationsformer

Examination sker genom fortlöpande bedömning av muntliga redovisningar ock skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av obligatoriska seminarier. Både engelska och kinesiska används som undervisningsspråk.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • 90 hp på grundnivå inom Kinesiska