Kursplan

Kinesisk språkstruktur

Kurskod
GKI2Q2
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Kinesiska (KIA)
Ämnesgrupp
Kinesiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Kinesiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2021-05-04.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-05-04.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • visa grundläggande kunskaper om skillnader och likheter mellan kinesiska och indoeuropeiska språkstrukturer i allmänhet och den svenska språkstrukturen i synnerhet
  • beskriva och förklara grundläggande strukturer i det kinesiska språket med hjälp av grammatisk terminologi
  • tillämpa kunskaper i kinesisk språkstruktur genom att producera idiomatiska meningar
  • skriva och översätta korta sammanhängande texter med enkelt innehåll på kinesiska.

Innehåll

Kursen innehåller övningar i grammatisk analys, träning av satsmönster och översättning av enklare texter från och till kinesiska. Studenterna utökar och bygger vidare på den grundläggande kunskap de har om den moderna kinesiska grammatiken.

Examinationsformer

Kursen examineras genom aktivt deltagande vid seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter samt skriftlig tentamen.

Arbetsformer

Undervisningen sker på kinesiska, svenska och engelska i form av obligatoriska seminarier innehållande muntliga övningar.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • 60 hp på grundnivå i kinesiska, inklusive kurserna Kinesiska i tal och skrift II, 15 hp, Kinesisk muntlig språkfärdighet II, 7,5 hp och Kinesiska tecken II, 7,5 hp

Övrigt

Ersätter KI1049.

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.