Kursplan

Kinesisk översättning

Kurskod
GKI2PZ
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Kinesiska (KIA)
Ämnesgrupp
Kinesiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Kinesiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2021-05-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-05-03.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • översätta ett varierande urval av texter på medelnivå, såsom nyhetsartiklar, berättelser och fiktiva berättelser
  • använda ändamålsenlig vokabulär vid översättning av texter mellan kinesiska och engelska eller svenska
  • lösa problem som uppstår i översättning genom att använda ordböcker, grammatikböcker och webbaserade resurser.

Innehåll

Studenterna översätter olika typer av texter från och till kinesiska. De färdiga översättningarna diskuteras på seminarierna och studenterna ger respons på varandras texter.

Examinationsformer

Kursen examineras genom fortlöpande bedömning av skrivuppgifter, presentationer under seminarier samt genom en skriftlig sluttentamen.

Arbetsformer

Undervisning sker i form av seminarieövningar. Undervisningsspråk är kinesiska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • 60 hp på grundnivå i kinesiska, inklusive kurserna Kinesiska i tal och skrift II, 15 hp, Kinesisk muntlig språkfärdighet II, 7,5 hp och Kinesiska tecken II, 7,5 hp

Övrigt

Ersätter KI1044.