Kursplan

Kinesisk lingvistik

Kurskod
GKI2HT
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Kinesiska (KIA)
Ämnesgrupp
Kinesiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Kinesiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2020-09-02.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-09-02.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • definiera grundläggande lingvistiska begrepp som är relevanta för kinesiska
  • tillämpa gängse terminologi för att beskriva ljudsystemet i mandarin samt talorganets anatomi
  • transkribera talad mandarin med hjälp av det internationella fonetiska alfabetet, IPA
  • förklara den kinesiska ordbildningen med avseende på morfem, suffix och affix, samt kinesiskans viktigaste ordklasser
  • förklara den kinesiska meningsstrukturens kännetecken och viktigaste särdrag
  • analysera kinesiska meningars struktur med hjälp av lingvistisk terminologi och jämföra kinesiska meningsstrukturer med engelska resp. svenska motsvarigheter
  • självständigt analysera enkla kinesiska lingvistiska data.

Innehåll

Kursen behandlar kinesisk lingvistik med fokus på morfologi och syntax. Studenten tränas i att analysera kinesiska ord och meningar, samt att ackumulera kinesisk vokabulär med avseende på kinesisk lingvistik. Under seminariediskussioner och skriftliga uppgifter tränas studenten i att göra enklare undersökningar relaterade till kinesisk lingvistik.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande genom bedömning av aktivt deltagande i seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter samt en avslutande muntlig och skriftlig redovisning.

Arbetsformer

Undervisningen består av obligatoriska seminarier. Kinesiska används som undervisningsspråk, med engelska som stödspråk.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 5 hp, inklusive modul 4.

Betygsrapportering:
Modul 1: Kinesisk meningsstruktur - 2 hp
Modul 2: Kinesiskt ljudsystem - 2 hp
Modul 3: Kinesisk ordstruktur - 2 hp
Modul 4: Avslutande muntlig och skriftlig redovisning - 1,5 hp

Förkunskapskrav

  • 90 hp på grundnivå inom Kinesiska

Övrigt

Ersätter KI2005.

För nätbaserad kurs krävs att studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.